De Tabernakel - 1

Introductie

Yochanan (Johannes) 1:14Het Woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond (getabernakeld) (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders), vol van genade en waarheid.

Sinds ik "de Heer heb leren kennen" heb ik ook geweten dat er valse religies en pseudo-christelijke organisaties waren. Mij werd geleerd dat Yochanan (Johannes) 1:14 de achilleshiel was voor de zogenaamde sektes. Het was één van de eerste teksten die ik heb onthouden, en het was altijd de zilveren kogel op mijn kerkelijke munitie riem. Het was het bewijs dat Yeshua‘ YHVH was, en YHVH het daar had geplaatst om de dodelijke wond toe te brengen aan alle religies, die tegen de goddelijkheid van de Messiah ingingen. Bijna 30 jaar later hou ik nog steeds voet bij stuk dat Yeshua‘ de Messiah YHVH in het vlees is, maar Yochanan 1:14 is veel meer dan slechts apologetische munitie. Ik heb nu al vele jaren les gegeven over het onderwerp van de tabernakel in Shemot (Exodus) 25, maar nog nooit met het begrip dat ik heb gekregen sinds ik ben weggebroken van de traditionele, moderne Christelijke onderwijzing. Het heeft een lange tijd geduurd om wakker te worden en te beseffen dat het fundament van het geloof in de Messiah wordt gevonden in het fundament. Het wordt gevonden in de vroegere dingen. Het wordt gevonden in het begin. Het is in de Torah. Eigenlijk was het de recente ontdekking in DNA onderzoek dat de meest diepgaande invloed voor mij geworden is. Dit zullen we later bespreken. Maar nu, gaan we verder door stap voor stap door de tabernakel te gaan op de manier zoals YHVH het ontworpen heeft. We zullen alle artikelen en meubelstukken bespreken, en hoe deze niet alleen een prachtig beeld zijn van de Messiah, maar van onszelf.

Het allereerste wat we moeten bepalen is hoe YHVH, volgens de Geschriften, tot de mens spreekt. De Geschriften onthullen ons dat er vele manieren zijn waarop de Schepper Zijn wil en intellect aan ons openbaart. We moeten eerst begrijpen dat wat we lezen het intellect van YHVH is en niet van de mens. Als er informatie in de Geschriften staat, die chukim is, of moeilijk te begrijpen, dan is dat het gevolg van de onbekwaamheid van de student en niet van de leraar. Er zijn vele instructies die eenvoudig en duidelijk zijn, zoals de Tien Geboden. "Gij zult niet doden" is heel simpel. Er zijn een aantal begrippen geleerd in gelijkenissen. Sommige instructies worden gegeven in een contrast stijl of een doublet stijl zoals in Spreuken. We hebben in het verleden gesproken over de Bijbelse onderwijs instrumenten van p'shat, remez, drash, en sod.

In Numeri wordt ons verteld:

Bemidebar (Numeri) 12:6-8Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, YHVH, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Moshe, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte van YHVH.

Zo zie je maar dat er vele manieren zijn waarop de leraar les geeft. In Hoshea onthult YHVH soortgelijke lesmethoden.

Hoshea (Hosea) 12:11En Ik zal tot de profeten spreken en Ik zal veel gezichten geven, en door de dienst van profeten zal Ik in gelijkenissen spreken.

YHVH gebruikt gelijkenissen. We krijgen het woord gelijkenis van het woord soortgelijke. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt is damah. Dit woord moet een belletje doen rinkelen (idioom!). Dit woord wordt voornamelijk gebruikt om het idee van gelijkenis of zoals tot aan te geven. Bijvoorbeeld, in Jesaja 14:14, in het spreken over de koning van Tyrus (die naar mijn mening een duidelijke remez is van hasatan) zegt het:

Yesha’yahu (Jesaja) 14:14Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Hier wordt het woord damah gebruikt om de irrationele, onwaarschijnlijke verlangens van deze koning te uiten. In de Psalmen wordt damah gebruikt om een meer positieve vorm van vergelijking uit te drukken:

Mizemor (Psalmen) 89:7Want wie in de hemel kan YHVH evenaren, wie onder de goden is YHVH gelijk?

Goede vraag! Het woord damah is alleen in Hoshea 12 vertaald als gelijkenis. Het woord dat het vaakst gebruikt wordt voor een lijken op, beeld, of type is het woord t'munah. Dit is het woord dat YHVH gebruikt in Exodus:

Shemot 20:4Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enig gestalte van wat boven in de hemel, ...

Het woord t'munah is van het woord miyn. Dit woord wordt vertaald als soort of naar zijn soort in Bere’shiyt (Genesis) hoofdstuk één. Goed, terug naar ons woord damah. Weet je nog dat ik zei dat dit woord een bel moet doen rinkelen? Nou, damah is een van de verwantschappen van het woord voor grond of de aarde en wordt ook wel vertaald als ADAM! Dus wat betekent dit? Nou, het betekent veel, maar dat moet het onderwerp zijn voor een andere keer. Om je iets te geven om op te kauwen, ga dan naar Bere’shiyt 1:26, en kijk naar de tandem-achtige opstelling van het woord voor de mens (adam) en de woorden naar onze gelijkenis.

In deze studie zal ik, door middel van de tabernakel gelijkenis, een prachtig beeld van de Messiah, van de kehillot (kerk), en van het menselijk lichaam en de natuur laten zien. De tabernakel is een afbeelding van iets dat veel groter is, maar we moeten niet vervallen in de traditionele, moderne theologische vallen. Daarmee bedoel ik de allegorieën en vergeestelijking van de oudere Geschriften. Ik ga je de ontworpen typen en plaatjes laten zien, maar we moeten niet vergeten dat dit een echte plaats in een echte tijd met een echte betekenis en het doel was voor echte mensen. We moeten niet in de val trappen door te denken dat de fysieke dingen voor Israël waren en de geestelijke dingen voor de kerk zijn. Laten we eens kijken naar een aantal verwijzingen naar de tabernakel in het Nieuwe Testament. Ivrim (Hebreeën) 8:5 en 9:1-24 geven beiden duidelijke verklaringen dat de tabernakel in de woestijn een figuur of een beeld was van de Messiah, en van een grotere en meer volmaakte tabernakel. Sha’ul geloofde zeker dat er iets te leren viel over deze grotere tabernakel vanuit de eerste tabernakel. Als we de eerste tabernakel bestuderen, leren we het doel van een grotere tabernakel te uiten. Maar het is net zo belangrijk dat wanneer we de functie en de bedoeling van de grotere tabernakel begrijpen, we ook meer inzicht krijgen in de eerste tabernakel. Wist je dat? Dit soort wederzijdse relatie is ook te zien in de band tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De ene kan niet volledig worden begrepen of functioneel zijn zonder de andere. Ik weet al heel lang dat dit een waarheid is, maar kon nooit de grootsheid van deze waarheid vatten. Ik zag het uiteindelijk met behulp van het concept dat ik al jaren onderwees. In een poging om de waarheid van de wedergeboorte uit te leggen aan Nicodemus in Yochanan 3:12, zei Yeshua‘ “Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?" Hemelse dingen worden begrepen door de aardse dingen. Mij was al mijn hele "Christelijke" leven verteld dat mijn lichaam de tempel is (een permanente structuur die het oorspronkelijke patroon van de tabernakel aangeeft) van de Ruach haQodesh. Wow! Dacht ik. Te gek!! (dat is een woord dat we gebruikten in de jaren zestig). Dus wat doe ik met dat stukje informatie? Ik deed wat de meeste trouwe gemeenteleden doen. Niets. Mij werd een hemelse geestelijk concept gegeven, maar had geen idee wat ermee te doen. Waarom? Omdat ik geen idee had van de aardse tabernakel. Ik wist niets van een tabernakel of tempel, behalve dan dat het een "Joods" ding was uit een wazig, onbelangrijk, achterhaald verleden.

Het is pas sinds kort dat deze gesloten lus, relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament en de eerste en een grotere tabernakel in een betere focus kwam te staan. Ik vond het door recente studies van DNA. Dat klopt! DNA. Zogenaamde wetenschap, weet al voor decennia, dat materie, met name dat van de mens, is opgebouwd uit cellen. Onze moderne wetenschap-schoolboeken leren onze kinderen nog steeds dat de zaak begon met "eenvoudige cellen" en zijn uitgegroeid tot meer complexe cellulaire structuren. Met de komst van de microbiologie, weten we nu dat er niet zoiets is als een eenvoudige cel. Wetenschapper Michael Denton zegt het zo:

Hoewel de kleinste bacteriële cellen ongelooflijk klein zijn, is elk in feite een echte microgeminiaturiseerde fabriek die duizenden fraai ontworpen stukken van ingewikkelde moleculaire machines bevat, van 100.000.000.000 atomen gemaakt, veel gecompliceerder dan welke machine ook maar door de mens gebouwd en absoluut niet te evenaren in de niet-levende wereld.

Deze eenvoudige cel blijkt een miniatuur stad te zijn van ongeëvenaarde complexiteit en adaptief ontwerp, inclusief automatische assemblagefabrieken en verwerkingsapparaten die door middel van robot-machines (eiwitmoleculen met maar liefst 3.000 atomen die elk in drie-dimensionale uitvoeringen zijn) honderdduizenden specifieke soorten producten vervaardigen. Dit is slechts wat de wetenschap tot nu toe heeft ontdekt. Is dit allemaal toeval? Allemaal zonder een ontwerper? Echte wetenschappers weten dit al tientallen jaren. Wetenschap is sinds kort in staat om de ontelbare reeksen van codes te identificeren en uit te beelden, die een cel nodig heeft om te leven, maar waren niet in staat om uit te leggen waar de informatie vandaan komt om deze volgordes perfect op te lijnen. Voer DNA in. DNA werd ontdekt om de bron of de blauwdruk van dit uiterst ingewikkeld proces te zijn. Eiwitten kunnen niet worden vervaardigd of functioneel zijn zonder de DNA bron die de vaststelling en begeleidende informatie verstrekt. Maar recentelijk, heeft men ook ontdekt dat het DNA of de bron van creatieve informatie niet volledig kan functioneren zonder het eiwitmolecuul. WAT!! De DNA bron van informatie om het eiwit te vormen kan niet volledig functioneren zonder exact dat waaraan het zijn informatie geeft? Met andere woorden: deze twee entiteiten zijn een gesloten-lus systeem. Simpel gezegd, ze hebben elkaar nodig. Zonder de informatie besloten in het DNA ziet de wetenschap alleen de resultaten gevonden in het eiwit, en kan niet uitleggen wat het werkelijk betekent. Zonder deze informatie is het onmogelijk om te weten wat te doen met wat het produceert. Opnieuw verbazingwekkend, dacht ik. Deze microscopische aardse foto beschrijft precies de relatie die bestaat tussen de beide Testamenten. Zonder de informatiebron van de Torah (DNA) kunnen we de definitie van de woorden van het Nieuwe Testament niet definiëren, en zodra we het Nieuwe Testament gedefinieerd hebben, kunnen we nu terug gaan en het Oude volledig begrijpen. Zodra een eiwit is opgebouwd uit de informatie die is opgeslagen in het DNA, geeft het eiwit resultaat informatie die nodig is om het DNA te begrijpen. Als een zijstap, begon ik mij af te vragen. YHVH is de informatiebron voor Zijn menselijke schepping. Heeft Hij ons nodig? Kan hij volledig begrepen worden buiten Zijn schepping om? Hebben wij elkaar nodig? Ik kan daar geen antwoord op geven.

Ik stel voor dat de Grotere Tabernakel, de meer volmaakte tabernakel, niet kan worden begrepen buiten de eerste tabernakel om. Zodra we de volheid van de eerste tabernakel beginnen te grijpen, zullen we in staat zijn om het doel met het oog op de grotere tabernakel goed te vervullen. Gewapend met deze informatie, kunnen we meer begrip krijgen voor de eerste tabernakel. Beide tabernakels hebben elkaar nodig.

Efeziërs 2:19-22Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Yeshua‘ zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

Shalom Alecheim!