De Tabernakel - 2

De Structuur

Ivrim (Hebreeën) 8:5Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg.


Shemot (Exodus) 25:8-9En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei.

Ik dacht dat het goed zou zijn om de les van deze week te beginnen met de eigenlijke structuur op zichzelf ofwel Hem zelf. De Schrift zal ons telkens opnieuw tonen dat deze structuur ontworpen is voor een zeer echt doel, en een perfect beeld was van een komende Messias. Dit is de reden waarom YHVH onvermurwbaar was dat Zijn instructies aandachtig werden opgevolgd. Er zijn sommigen die geloven, zoals deze schrijver doet, dat Moshe deze tabernakel reeds op de berg gezien had, toen hij in de tegenwoordigheid van de Almachtige was, en om zo maar te zeggen waarschijnlijk de blauwdrukken bij zich droeg voor de bouw ervan. Dit zou deel kunnen zijn van de betekenis achter het woord van Yeshua‘, "... Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde...". Het woord tabernakel is vertaald uit meerdere woorden, en er zijn diverse andere Engelse woorden die verwijzen naar de tabernakel. Er zijn in principe twee Hebreeuwse woorden die zijn vertaald als tabernakel. Deze zijn mishkan (משכן) en ohel (אהל). Deze woorden worden in de hele Tanakh door elkaar heen gebruikt om te spreken over de structuur in het algemeen. Ze vertegenwoordigen twee verschillende aspecten van de structuur. Het woord ohel spreekt in het algemeen van de overhangende tenthulpmiddelen en de mishkan van alle onderdelen die het omhoog houden. Het woord ohel spreekt van een op een tent lijkende structuur of bedekking. De werkwoordelijke bron van dit woord is ahal, wat uitstralen betekent of verder stralen. Ohel is meer een beschrijving van wat onze ogen zien wanneer we kijken naar de tabernakel. God plaatst Zijn volk altijd onder een soort van tent voor het fysieke oog. Rondom de tabernakel zouden spoedig de stammen zijn in divisies van drie onder de tent van één gekozen stam. Het meer gebruikelijke woord voor tabernakel is echter mishkan. Dit woord betekent in feite een verblijfplaats, maar heeft een veel diepere en meer diepgaande achtergrond. Ik heb in mijn jaren van studie ontdekt, dat de eerste verschijning van een woord meestal de meest betrouwbare basis is voor latere betekenissen en verwantschappen. De werkwoordelijke bron of bouwsteen van mishkan is shakan (שכן). Dit woord wordt vertaald als wonen, te blijven, om te bewonen of continueren. Het verschijnt voor het eerst in Genesis hoofdstuk 3:

Bere’shiyt (Genesis) 3:24En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

De woorden, Hij stelde, is letterlijk vertaald als "Hij veroorzaakte te wonen" of shakan. God zal shakan tussen twee cherubs boven de verzoendeksel in de tabernakel. Om te verblijven gaat het om meer dan één entiteit. Dit is waarom het woord shakan ook het woord is voor naaste. God heeft er altijd naar verlangd om bij zijn menselijke schepping te verblijven. Over het algemeen denken we van God als van ons gescheiden en als ons niet nodig hebben. Wij denken van God als een eeuwig wezen, zichzelf-instandhoudend, en eeuwig alleen met betrekking tot de korte tijd die de mens hier is. Maar de Schrift beschrijft een Schepper, die verlangt om onze Vader te zijn, en voortdurend uitreikt naar degenen die Zijn kind willen zijn, hen verlossende en hen vergevende. In de hof woonde ’Elohiym met Adam en liep met hem samen. Toen Adam van de boom des levens at, liep Hij met hem mee. God maakte Adam's hart perfect en schiep hem van binnen naar buiten. Dit was de wens van de Schepper vanaf het begin. Adam koos, om zich van Gods weg af te keren en werd verwijderd uit Gods bedoelde woonplaats. ’Elohiym zou vanaf nu de boom des levens bewaken door cherubs te laten wonen in het oosten van de tuin. De mens zou geen toegang hebben tot de boom des levens ten gevolge van de zonde. Slechts een mens zonder zonde kon voorbij de cherubs komen. Hij zou dan binnen moeten komen vanuit het oosten en van buiten naar binnen, en slechts dan kan de mens opnieuw shakan met zijn Schepper. God, met Zijn voorkennis van de uiteindelijke toestand van de mens, zorgde voor deze man, voordat Adam werd verdreven. HIJ geeft ons het "zaad van de vrouw", en begint zo de woonplaats van God. De volgende zijn enkele Teksten die de woonplaats van de Schepper beschrijven.
Shemot 29:45-46; Yehoshua‘ (Jozua) 22:19; Melakhiym Alef (1 Koningen) 6:11-13; Mizemor (Psalmen) 68:16, 74:2, Yesha’yahu (Jesaja) 57:15; Yo’el (Joël) 3: 21, Yochanan (Johannes) 6:56; Kolossenzen 2:9;1 Timoteüs 6:16; en 1 Yochanan (1 Johannes) 4:12.

De tabernakel in de woestijn, zoals die bekend staat, zal de focus zijn van onze studie. Maar het is belangrijk om in te zien dat waar God kiest te wonen, is waar Hij woont. We kunnen Hem niet theologisch manipuleren te wonen of te vertoeven op plaatsen waar Hij niet woont. Hij kiest om te leven in een schone ruimte. Dit is waarom het noodzakelijk is om bijbels te weten wat schoon is en niet schoon. Vuilheid (tamei) en zonde (chatta') zijn als termen geen synoniemen. Er zijn dingen die God geschapen heeft om rein te zijn en dingen die geschapen zijn als onrein. Voordat God gebiedt om de tabernakel te bouwen, "reinigt" Hij Zijn volk. In Shemot 19 heeft YHVH Zijn volk verlost en riep:

Shemot 19:4Gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb.

Hij geeft hen dan de beroemde tien geboden in hoofdstuk 20. Dit is altijd Gods patroon. Eerst verlost Hij je door Zijn genade en dan geeft Hij je regels. Adam is volmaakt geschapen, en vervolgens één gebod gegeven. Noah vindt genade in de ogen van YHVH en wordt vervolgens de opdracht gegeven om een ark te bouwen. Israël is geboren op arendsvleugels en vervolgens de wet gegeven. Eerst moet je een kind worden om vervolgens instructies te worden gegeven door een Vader. Het mag nooit een vraag zijn of de kinderen van God de geboden zouden moeten gehoorzamen of niet. De waarheid is echter dat een waarachtig kind van God de enige is die naar verwachting de geboden gehoorzaamt. In Shemot 24, voordat Moshe terug gaat naar de berg, geeft YHVH Moshe opnieuw de opdracht om het volk te reinigen "Toen nam Moshe het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat YHVH met u sluit, op grond van al deze woorden.” Nu dat de Heer zijn volk gereinigd heeft, instrueert Hij hen voor Hem een plek te bouwen om te verblijven.

Het beeld dat Hij gaat geven laat een beeld zien van Zijn bedoelingen in de hof. Hij zal hen opdragen te beginnen vanuit het Heilige der Heiligen en dan naar buiten. God begint weer om Zijn volk Zijn wil te tonen. Alles wat heilig en rechtvaardig is moet in het Heilige der Heiligen beginnen. De tabernakel dient te worden onderverdeeld in drie afzonderlijke gebieden. Het Heilige der Heiligen, Het Heilige en het voorhof. Ik hoop aan te tonen dat het Heilige der Heiligen het hart van de mens is, het Heilige de geest of de ziels omgeving, en het voorhof, het lichaam. In het Heilige der Heiligen is er slechts één voorwerp. Er is eigenlijk slechts ruimte voor maar één voorwerp daar, met slechts één persoon die toegelaten wordt om het te betreden. Volgende week zullen we beginnen waar God begint, de ark van Zijn verbond.

Shalom Alecheim!