De Tabernakel - 3

De Ark Deel 1

In onze laatste les hebben we het feit vastgesteld dat Israël door genade van God werd geroepen en de kinderen van God gemaakt zijn. Nu zal YHVH hen instructies gaan geven. Zoals ik al eerder heb gezegd, is dit altijd God’s patroon. YHVH gaat nu Zijn kinderen instructies voor het leven geven. Hij begint door hen een aards bouwwerk te geven, dat tot ons, evenals tot hen, zal spreken over hemelse dingen, met name de Verlosser, de Messiah. Hij begint:

Shemot (Exodus) 25:1-2YHVH sprak tot Moshe: Zeg tot de Israëlieten, dat zij voor Mij een heffing inzamelen; van iedere man, wiens hart hem dringt, zult gij voor Mij een heffing inzamelen.

Er zijn verschillende dingen die we hier moeten aanwijzen. YHVH spreekt tot Zijn kinderen om Hem een offer te brengen. Er zijn vele soorten offers in de Torah. Dit offer is de terumah ofwel offer dat wordt opgeheven. Naar dit offer wordt vaak verwezen in het Nieuwe Testament. Twee goede voorbeelden zouden zijn Romeinen 11:16 en Yochanan (Johannes) 12:32. De heiligheid van de eerstelingen in Romeinen is het eerste gedeelte van het deeg, dat letterlijk opgeheven en geofferd wordt aan God als een vertegenwoordiging van de rest van de klomp {deeg}. Als het eerste gedeelte heilig wordt geacht, dan is de rest van de klomp door identificatie ermee ook heilig. Yeshua‘ verwijst ook naar Zichzelf als offerande in Yochanan 12:32 waar hij zegt: "en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.” Onmiddellijk wordt in deze aardse structuur op Yeshua‘ gezinspeeld. De tweede opmerking is dat dit aanbod gewillig uit het hart moet komen. Om vrijwillig ofwel nadav te geven betekent dit in volle vrijheid te doen. Eén van de verwante betekenissen van dit woord betekent te stromen van binnen uit. Vergeet niet, dat deze kinderen recentelijk onder Gods vleugels waren geplaatst. Ware vrijheid komt uit het doorgaan in God's woorden, niet vrijgezet worden van deze woorden zoals vaak wordt onderwezen. (zie Yochanan 8:31-32.)

De volgende vijf verzen van Shemot 25 zijn een overzicht van materialen die we één voor één zullen behandelen op het moment dat daarom wordt gevraagd door God.

Shemot 25:8En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen.

Het exacte bouwwerk dat God hen opdraagt om te bouwen vanuit hun hart, is met name het bouwwerk dat Hijzelf zal worden. Dit is de reden waarom het noodzakelijk is dat zij exact bouwen volgens het patroon dat God Moshe getoond heeft. Het woord heiligdom is miqdash of een heilige plek. Dit woord verwijst in het algemeen naar de tabernakel zelf en is afgeleid van het woord qodesh of heilig. Het werd ontworpen om een plaats van afscheiding te zijn en wordt ook wel gewoon aangeduid als "het huis van YHVH". De tempel op het moment van het schrijven van het Nieuwe Testament werd ook wel aangeduid als de Bet HaMikdash. Het wordt vaak simpelweg genoemd "het huis" en dit is waar de vroeg Joodse discipelen kwamen op het feest van Shavu‘ot (Pinksteren) in Handelingen hoofdstuk twee, niet in de bovenkamer.

Shemot 25:9Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei.

God draagt hen op het te maken volgens een model. Welk model? Ik denk, zoals velen dat doen, dat Moshe de "echte" tabernakel op de berg getoond was, en God hem de opdracht gaf om het op aarde te maken zoals in de hemel. Het woord model is hier vertaald uit het woord tav'niyt. Dit woord wordt vertaald als model, vorm, afbeelding of figuur. (Yesha’yahu (Jesaja) 44:13, Yechezeq’el (Ezechiël) 10:8, Devariym (Deuteronomium) 4:16.) Zijn actie of werkwoordelijke bron is banah, bouwen, of een bouwplan. Banah is ook het bronwoord voor zoon. Een zoon is in het patroon of de gelijkenis van de vader. Ik denk dat je hier de verbinding ziet. God heeft een "plan", geconstrueerd in de hemelse gewesten, dat uitgedrukt of gedupliceerd moet worden op de aarde. Het zal een beeld zijn van de hemelse dingen, maar met name van Zijn Zoon. Dit is Gods gewijde blauwdruk om het doel en de aard van Zijn komende Verlosser te begrijpen. Deze Verlosser zou herkend en gevolgd moeten worden volgens Gods patroon, niet volgens de door de mens veranderende leerstellingen over de Messiah.

God gaat nu specifieke instructies geven voor de bouw van zijn verblijfplaats. Hij zal beginnen waar hij altijd heeft verlangd om te beginnen, en dat is vanuit het exacte hart van de mishkan of tabernakel. Hij zal beginnen met het materiaal voor de ark, de plek waar Zijn getuigenis zal verblijven, de plaats van perfectie en pure heiligheid. Zoals het vaak is met veel vertaalde woorden, geeft het Nederlandse woord ark niet een volledige beschrijving van dit meubelstuk. Misschien roept het voor sommigen een beeld op van Noach of Harrison Ford. Voor velen is het gewoon een mysterieuze kist of een irrelevant ritueel vanuit het donkere, mistige, zwart/wit verleden. In het Hebreeuws, is dit woord ’aron. Wij zouden erover denken als een kist, want de werkwoordelijke bron van dit woord is ’arah of verzamelen. In de context hier zal het een opbergplaats of verzamelplek zijn voor het getuigenis of het Woord van God, uiteindelijk uitgedrukt geworden op de stenen tafelen. ’Aron is een vrouwelijke vorm en niet door toeval. De drager van het “Woord van God" is altijd in deze vorm, te beginnen met het zaad van de vrouw in Bere’shiyt (Genesis) 3:15. Het Woord van God wordt afgebeeld als een kind in een baarmoeder, om te worden beschermd, bewaard en gekoesterd. Vijf hoofdstukken daarvoor had YHVH Zijn volk Zijn woord gegeven, en nu geeft Hij instructies voor de bewaarplek voor Zijn woorden. Het zal een model zijn ontworpen om ons te tonen waar Hij zal wonen. Zoals we zullen zien, zal er slechts één voorwerp in het hart van het heiligdom moeten zijn, de ark. YHVH zal één ontwerp maken welk Zijn kinderen moet leren, begeleiden en instrueren, dat wat Zijn eeuwige woorden herbergt. Vanuit Gods gezichtspunt is dit hele bouwwerk opgebouwd rondom Zijn woord. Zijn woord was, is en zal altijd zijn, het centrum van Zijn wil voor de mens. Dit is precies de reden dat Yeshua‘ eerst aan ons is voorgesteld door Yochanan als het "Woord van God". Opnieuw zal het woord gedurende negen maanden in een vrouwelijke beschermplek zitten genaamd Miriam. Hij zal daar beschermd, bewaard en gekoesterd worden totdat dit zaad openbarst vanuit de grond om voor iedereen zichtbaar te worden, en wederom zal het woord van God in een tabernakel leven, een volmaakte tabernakel. Het hemelse model dat aan Moshe getoond werd door God, zal vlees worden en onder ons shakan.

Shemot 25:10aZij moeten dan een ark van acaciahout maken.

De ark moet worden gemaakt van 'tzey shittiym of shittim hout. Dit woord wordt soms vertaald als acaciahout, welk al dan niet hetzelfde hout was waaruit Yeshua‘’s doornenkroon was geconstrueerd. Het waren ook de stekelige takken die des nachts geplaatst werden over de schaapskooien tijdens de wintermaanden, waarnaar Yeshua‘ refereert in Yochanan 10:8-17. Deze boom groeit met zeer diepe wortels, trekt voeding van diep uit de aarde, en overleeft zeer goed in droge grond. Deze boom is niet een aantrekkelijke boom, zoals een machtige eik of een reuzen Sequoia. In de Septuagint vertaling (Grieks) van de Schrift, is shittim vertaald als aphthartos of incorrupt.

Dus laten we even samenvatten. Deze bewaarplek voor het woord van God moet van een boom gemaakt worden die wortels heeft die groeien uit droge grond.

Yesha’yahu 53:2aWant als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde:

Het is een onaantrekkelijke boom.

Yesha’yahu 53:2b... hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.

Deze boom is vertaald als niet-corrupt.

Ivrim (Hebreeën) 7:26zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven;

Dit shittim hout spreekt van een perfecte menselijkheid van de Messiah. Dit hout werd geraakt door alles wat de natuur er tegenin kon brengen, zoals het gebeurde, en gebeurt met alle bomen, maar bleef toch onbesmet en niet-corrupt. Waarom? Omdat daarin het woord van God woonde. Tot volgende week.

Shalom Alecheim!