De Tabernakel – 5

De Ark Deel 3

Nou, ik heb gelogen. Ik was toch nog niet klaar met de ark. Dit onderwerp is te belangrijk, en ik wil niet een heleboel goede dingen eruit laten alleen maar omwille van het doorgaan. Dus met dat in gedachten, laten we wat meer praten over de cherubs en de inhoud van de aron. De vorige keer bespraken we kort het doel van de cherubs die daar staan, maar de tekst geeft ons wat meer details over het structurele ontwerp, die belangrijk zijn. In Shemot (Exodus) hoofdstuk 25 vers 19-20, wordt ons verteld, dat deze bijzondere wezens bedoeld zijn om de kapporeth te bedekken met hun gestrekte vleugels. Vleugels spreken notoir  van vertrouwen in de Schrift.

Mizemor (Psalmen) 61:4Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen. sela.


Mizemor 36:8Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen;.


Mizemor 91:4Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

Luister aandachtig naar de schrijver van het boek van Ruth

Ruth 2:12YHVH vergelde u uw daad, en uw loon valle u onverkort ten deel van YHVH ’Elohiym van Israël, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen.

Deze cherubs beelden de daad van batach uit, het vertrouwen in YHVH. Vele malen in de Schrift wordt vertrouwen geassocieerd met kinderen.

In Mattityahu zegt Yeshua‘:

Mattityahu (Matteüs) 18:3Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

Kinderen zijn de belichaming van vertrouwen. Zij vertrouwen volledig op de wijsheid, koesteren en het richting geven door hun moeder en vader. Het is dan ook geen toeval dat in de Rabbijnse literatuur, cherubs worden afgebeeld met de gezichten van kleine kinderen, zwevend boven de ark welke de instructies van onze Vader bevat. Het Woord van God is "onder de schaduw van uw vleugels."

De ark bevat of zal drie objecten bevatten. De wet - (Tien Geboden of Tien Woorden) Devariym (Deuteronomium) 10:2; de staf van Aharon - Bemidebar (Numeri) 17:1, en de kruik met manna - Ivrim (Hebreeën) 9:4. Alle drie deze objecten maken deel uit van het getuigenis van YHVH, evenals de tabernakel zelf, Bemidebar 9:15. Echter concreet is de ark het getuigenis van God. Dus, wat is Gods getuigenis? Nou, dit Nederlandse woord wordt vaak vertaald als "de getuige". Het Hebreeuwse woord is 'edut. Deze ark moest God’s getuige zijn. Deze ark, een meubelstuk in enkelvoud, is Gods instructies bedekt door Zijn genade. Dit moet ZIJN getuige zijn van ZIJN karakter en natuur. Vaak wanneer we getuige zijn van Zijn goede nieuws, focussen we ons op de kapporeth of genade, en niet de rest van het getuigenis. Yeshua‘ getuigt van Zijn Vader door barmhartigheid en genade uit te delen aan de verloren mensen en door Zijn geboden te gehoorzamen. Dit is een perfecte voortzetting van het beeld van Gods getuigenis en niet dat van de mens. De drie objecten in de ark getuigen allen van de weg, de waarheid en het leven van God. In Bemidebar 17, zien we dat het ware leven wordt uitgedrukt door de bloeiende toppen van de staf van Aharon. We zien het beeld van de Hogepriester, zijnde de enige weg naar het Heilige der Heiligen, en we ervaren de waarheid door de openbaring van de ene ware staf van God, degene die vruchten produceert. In tegenstelling tot het soort voedsel waar Israël naar verlangde, was de enige manier waarop ze door God gevoed zouden worden, het eten van Zijn manna, of Zijn brood. Dit brood was een beeld van het echte leven van God.

Yochanan (Johannes) 6:33want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft.

Vers 32 van ditzelfde hoofdstuk vertelt ons dat dit manna een beeld is van het echte brood uit de hemel. Het manna was altijd een yad of een aanwijsstok naar de woorden van God.

Devariym 8:3Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van YHVH uitgaat.

De Tien Geboden, een vertegenwoordiging van al Gods geboden, is ook een getuige van de weg, de waarheid en het leven van God.

Mizemor 119:1Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,  die in de wet van YHVH gaan.


Mizemor 119:50dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend maakt.

Yeshua‘ drukt dit heel goed uit in Yochanan 6.

Yochanan 6:63De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

In Mizemor 119 lezen we weer,

Mizemor 119:142, 151Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, uw wet berust op waarheid.. U bent nabij, YHVH, al uw geboden zijn betrouwbaar.

Voor verdere studie over dit onderwerp adviseer ik je om naar onze archieven te gaan onder deze thema's. Ik kan u verzekeren dat er bergen verzen zijn die hierop lijken.

Ik geloof dat het hart de plek is waar Gods Torah woont, en dat het altijd zo geweest is. Veel Bijbelgeleerden leren dat Mesopotamië de bakermat is en het hart van de beschaving, en dat de tuin van Eden in het hart van Mesopotamië was. De Schrift gaat verder en onthult dat vanuit dit hart van het land vier rivieren uitgingen van Eden om de tuin te bewateren. Bere’shiyt (Genesis) 2:10). Dit, natuurlijk, zou de bron van het water zijn om leven te geven aan de tuin, en een beeld van de bron van levend water.

Yochanan 7:38Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Het was in deze tuin, dat God Adam instructies gaf ofwel Torah. Adam werd verteld dat hij vrij kon eten van alle bomen in de tuin. De tuin was Adam’s wereld, en hij kreeg vrijheid in deze wereld als hij Gods instructies opvolgde.

Bere’shiyt 2:17maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Heel eenvoudige instructies. Doe wat ik vraag en u zult vrijheid hebben, Wees ongehoorzaam en je verliest je vrijheid en je leven. Vanuit het hart en het centrum van Adam's wereld komt vrijheid als hij naar God luistert en dood als hij dit niet doet. Vrijheid komt niet door vrijzetting van Gods instructies, maar door er gehoorzaam aan te zijn. In Bere’shiyt hoofdstuk drie zal de slang deze fundamentele Bijbelse waarheid tegenspreken en leren dat de vrijheid komt door bevrijding van Gods geboden. Vanaf dit punt zal deze perversiteit van een fundamentele Bijbelse waarheid de basis vormen voor de meeste religies. Na Adam en Chava’s (Eva’s) verwijdering uit de tuin, zal dit oude paradijs van het toneel verdwijnen. Vanaf dit punt zal de tuin geplaatst worden in de harten van de mensen door de handeling van het offeren van onschuldig bloed. Elke persoon sinds Adam kan deze tuin niet meer in. Gods waarheid, door het geloof, zou met ons wonen, en op een zekere dag zouden we weer gaan om te zijn waar Hij is (Yochanan 14:3).

God zou snel opnieuw een beeld schilderen van Zijn woonplaats in de tabernakel. Een plaats voor Zijn genade en instructies, de ark. Deze tabernakel in de woestijn zou voor Zijn volk een hart of een bron zijn voor de rivieren van God, om daaruit leven te geven. Het zal het hart van dit bouwwerk zijn dat de instructies en het leven zal geven aan het Heilige en het voorplein. Dit is waar YHVH als eerste moet beginnen, en dit is de reden waarom vanuit Zijn gezichtspunt, Hij hier begint. Het hart of de lev in het Hebreeuws is het centrum van de mens. Soms is het ook wel aangeduid als de buik of beten. De werkwoordelijke bron van dit woord betekent ook uitsteken vanuit het centrum. De beten of de baarmoeder is de bron van voedsel voor het kind. De Schrift leert ons dat, wat we van buiten zien, voortkomt uit het centrum van ons wezen, of ons hart.

Mattityahu (Matteüs) 12:34Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.

Als het hart niet de woorden van God bevat, dan zijn het niet de woorden van God, die zullen worden weergegeven. Wanneer wij, als gelovigen, een nieuw hart krijgen, hebben we daar Zijn Torah geschreven. Waarom? Omdat God Zijn ark daar geplaatst heeft in het centrum van ons wezen. Een ark die wordt afgedekt door Zijn genade, maar Zijn wetten bevat. Zijn wetten moeten worden geschreven op ons hart. Yeshua‘ geeft aan wat God daarmee bedoelt, door het doen van wat zijn instructies zeggen.

Mizemor 40:9ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.

Yeshua‘ deed altijd wat zijn Vader Hem vertelde. Hij gehoorzaamde altijd Torah. Dit is de reden waarom de wedergeboorte of het nieuwe hart de Torah in gedachten heeft. Luister aandachtig naar:

Yechezeq’el (Ezechiël) 36:26-27een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Dit is ook de reden waarom het hart de bron is van de ware besnijdenis. (Devariym 30:6, Yiremeyahu (Jeremia), 4:4) Wanneer het hart besneden is, is het rein gemaakt door het Woord van God. Alleen dan kan de mens nee zeggen tegen de zonde.

Mizemor 119:11Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.

Dus de ark moet als eerste gebouwd worden. Het zal het centrum en het hart van de tabernakel zijn. Het hart van de Mishkan moet één eenheid zijn. Dit éne voorwerp zal een eenheid zijn van Gods genade en de Torah. Torah zonder genade is dood. Het kan niet op zichzelf staan, en er is geen ander hulpmaatje voor. Denk er eens over na. Als Adam (Torah) geen hulpmaatje had, hoe zou hij zich dan vermenigvuldigen? Hoe zou vanuit hem het leven kunnen stromen? Genade zonder Torah is leeg. Als Chava (genade) geen zaad heeft, geen bron van kiemen, hoe kan ze dan leven produceren?  Ware genade is gevuld met het zaad van het leven.

Yochanan 6:63de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Het getuigenis of getuige van de ark zal dezelfde getuige zijn als van Yeshua‘. Hetzelfde getuigenis of "goede nieuws" om te worden onderwezen en nageleefd door Gods volk in alle generaties. Het getuigenis van een Vader, geërfd door zijn Zoon, om te worden gegeven aan Zijn kinderen.

Mattityahu 28:19-20.. en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Shalom Alecheim!