De Tabernakel – 6

De Tafel van het Toonbrood Deel 1

Misschien is het nu een goed moment om even te stoppen en iets te vermelden wat je nodig hebt om in gedachten te houden als we door de Mishkan gaan. Veel van de verhandelingen over de tabernakel die vandaag beschikbaar zijn, met name die geschreven zijn door "westerlingen", behandelen deze verblijfplaats van de Tanakh als een noviteit. Hiermee bedoel ik dat het slechts een studie is, bedoeld om de lezer een diep inzicht te geven in de mystieke plaatsing van "de Christus" in de Tanakh. De tabernakel zelf en alle voorwerpen erin worden gezien als voltooid en afgeschaft in Christus en zijn alleen nodig om de ontzagwekkende voorkennis van God te tonen, en natuurlijk om het diepe spirituele inzicht van de auteur te onthullen. Het is absoluut waar dat zelfs een oppervlakkige studie van dit bouwwerk de ontzagwekkende voorkennis van God zal onthullen, maar het doel van de documentatie van dit bouwwerk is veel persoonlijker en meer levensveranderend dan eenvoudige hoofdkennis. Ik heb veel Pesach maaltijden gedaan in de afgelopen 25 jaar en dezelfde houding wordt vaak getoond door veel van de deelnemers. Veel opmerkingen zijn, "O, dat was zo schattig!" of "Hoe zeer interessant" of "Het is altijd goed om te zien hoe andere religies dit vieren!". Ik heb erbij gezeten hoe andere leerkrachten aan hun studenten de feesten van de Heer proberen uit te leggen. Zij leren deze feesten op een zeer symbolische wijze, en laten de studenten vertrekken met een grotere waardering voor het oude verleden. Het doel van zelfs de meest inzichtelijke en onschuldig gemotiveerde leerkrachten, is om hun studenten de "Oud Testamentische" typen te leren, maar God verhoede het dat we het werkelijk in acht zouden gaan nemen! Met andere woorden: dit soort aanpak laat de student achter met dezelfde emoties die u zou krijgen na het leren over de Egyptische begrafenis praktijken, paring gewoonten van de Sioux, of het kijken naar een onderwater video van de Titanic. Ik bid dat u in plaats daarvan zal zien en ervaren, dat YHVH zich uitstrekt naar al Zijn mensen van elke generatie, en hen rechtstreeks aan wil spreken aangaande Zijn verlangens en wil voor hen. Van tevoren wetende dat Zijn woord zou worden bewaard en dat u en ik het zouden lezen en deze dingen zouden bestuderen alsof Hij ze net vanmorgen heeft uitgesproken, een eeuwige God, die eeuwige woorden spreekt.

Ik volg momenteel de volgorde van het 25ste hoofdstuk van het boek Shemot (Exodus). De betekenis van het binnenste gordijn zal worden besproken op een later tijdstip.

Shemot (Exodus) 25:23Gij zult een tafel van acaciahout maken, twee el lang, een el breed en anderhalve el hoog. Gij zult die overtrekken met louter goud en er een gouden omlijsting omheen maken. Gij zult er een rand van een handbreedte omheen maken en een gouden omlijsting rondom haar rand.

Het zou nu het beste moment zijn om te vermelden dat ik diverse nogal gekunstelde pogingen gehoord heb om een aantal speciale betekenissen te geven aan de afmetingen van de ark en deze tafel. Ik denk niet dat het deze studie zou verhogen om dit nog te vermelden. Ik denk dat alle soorten, symbolen en gelijkenissen redelijk voor de hand liggend zouden moeten zijn en niet het product van gedraaid over-mystificeren.

In onze studie van de Ark hebben we hoop ik geleerd, over de verblijfplaats van de kracht van God. Dit is waar YHVH moet beginnen. Als we het Heilige ingaan, zullen we leren over de volgende plaats die God begint te veranderen in diegenen die op Hem vertrouwen. Dit is het gebied van de geest of het “ziels” gebied. Dit geeft ons de kracht voor de bediening, want het is de geest die het lichaam vertelt wat te doen. Het lichaam opereert niet gescheiden van de geest tenzij er schade is aan de zenuwen, dat wil zeggen het lichaam is afgesneden van de geest. Het lichaam kan niet kiezen om te gaan bowlen als de geest zegt dat we gaan zwemmen! Wanneer gedrag wordt tentoongesteld, is het je geest die dat gedrag kiest. De uiteindelijke bron van leiding en begeleiding voor de geest is te vinden in de Ark of het hart, de woonplaats voor het Woord van YHVH. Als het Woord van God niet in je hart is, dan moet de geest zijn richting halen uit een andere bron. YHVH heeft verschillende dingen in het Heilige geplaatst om ons deze relatie tussen het hart, geest en lichaam te leren. Denk eraan, dit gaat niet over hoe we God benaderen. Dat zal getoond worden in omgekeerde volgorde en wordt gegeven nadat Israël de eerste set van de tabletten tart. De eerste orde van Shemot 25 geeft ons Gods werk in ons leven nadat we Zijn genade hebben ontvangen, gebaseerd op ons vertrouwen in Hem. Voordat we bij het brood komen, dat op de tafel wordt geplaatst, neem alsjeblieft eerst kennis van het feit dat de toonbrood tafel op dezelfde manier gebouwd is als de ark zelf. Het is gemaakt van hetzelfde hout en goud, alleen met iets kleinere afmetingen. Het is echter dezelfde hoogte. Deze tabel wordt genaamd shul'chan (שלחן).

Het woord in deze vorm is altijd vertaald in het Nederlands als tafel. Maar de werkwoordelijke bron is zeer interessant en passend, gezien onze verdere studie van het brood zelf, of Hemzelf. De werkwoordelijke bron is shalach (שלח). Shalach is het Hebreeuwse werkwoord voor uitzenden of gewoon om te zenden. Dit woord is in het Grieks apostello (απόστολοσ), wat in het Nederlands apostel is. Nu, zou je jezelf kunnen afvragen wat een tafel en een apostel gemeen hebben. Nou, de verbinding is niet echt moeilijk om te zien, en geeft ons ook enig inzicht in de vaak onbegrepen functie van een apostel. In de Hebreeuwse cultuur, net als vele andere culturen, is de tafel in het huis de plaats waar de familie bij elkaar komt. Hier leerden de kinderen van hun vader. Het was op deze plaats dat elk kind de levensbehoudende woorden (brood) van hem ontving. Dezelfde tafel deelde dit leven met vrienden in de gemeenschap. Dit leidde tot de oosterse en Midden-Oosten gewoontes om een tafel niet te delen met vijanden. De informatie werd hier gedeeld en onthuld.

Yesha'yahu (Jesaja) verklaart:

Yesha’yahu 21:5-6De tafel aanrichten, het tapijt spreiden, eten en drinken? - Op, gij vorsten, oliet het schild!  Want aldus heeft YHVH tot mij gezegd: Ga heen, zet een wachter uit; laat hij melden wat hij ziet.

David vraagt YHVH om een tafel voor hem te bereiden zelfs in het bijzijn van zijn vijanden, wetende dat Zijn staf en medewerkers (Torah) hem nabij zullen zijn, Mizemor (Psalmen) 23:4-5. Om te eten aan de tafel van de koning was om te delen als één. In Shemu'el Bet (2 Samuël) 9:7-11, stuurt David de zoon van Jonatan naar Mefiboset, en vertelt hem dat hij nu voortdurend moet eten aan de koningstafel, als één van de koning’s zonen. Dit zou de plaats zijn waar David zijn wijsheid zou delen met Mefiboset, en dit is waar hij te eten zou krijgen. Als de verkeerde tafel is bereid kan het ook dood en verderf zijn. De tafel van Izebel  was niet de plaats om te zijn in Melakhiym Alef (1 Koningen) 18:19, en het is een valstrik voor hen in Mizemor 69:22. Ik denk dat de afwijzing van Gods instructies te vinden zijn in het vervuilen van Zijn tafel, of je nu Jood bent of heiden.

Male’akiy (Maleachi) 1:7Gij brengt minderwaardige offerspijze op mijn altaar. En dan zegt gij: Waarmee hebben wij U minderwaardig behandeld? Doordat gij zegt: YHVH’s tafel, zij is verachtelijk.

Dit staat in contrast met hen in:

Male’akiy (Maleachi) 2:5-6Mijn verbond met hem was: leven en vrede; Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, opdat hij Mij zou vrezen en voor mijn naam beven. Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en in oprechtheid wandelde hij met Mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug.

Ditzelfde soort contrast wordt duidelijk in 1 Korintiërs:

1 Korintiërs 10:21Gij kunt niet de beker van Adonai drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten.

God heeft Zijn tafel reeds bereid, en deze tafel voor ons allen door de hele Tanakh heen geopenbaard.

De tafel waar het toonbrood op moet worden gelegd, is geen gewone tafel. Het spreekt duidelijk van de gekozen plek waar YHVH’s waarheid wordt geplaatst. Het is een plek waar het Joodse volk van nature aan zou zitten, maar een plek waar hongerige heidenen alles voor zouden riskeren om kruimels van te eten, laat staan aan te gaan zitten en dineren. (Marcus 7:27-28). Apostelen zijn door God geroepen om dragers en vervoermiddelen te zijn van het Brood van YHVH. Het woord apostel is gewoon een transliteratie van het Griekse woord voor iemand die gezonden is. Er zijn meer voorbeelden van dit woord in de Tanakh dan dat er zijn in het Nieuwe Testament. Hen die door God gekozen en voorbereid zijn, zijn geroepen om iedereen het brood des levens te brengen. Hun missie is om de instructies van God te weerspiegelen aan diegenen die ze niet kent. De term is niet een titel, maar een roeping. Dit woord volgt altijd de geroepene, maar wordt niet voorafgegaan door een titel. Het is nooit "de apostel Paulus" of "de apostel Petrus", maar Paulus de apostel of Petrus de apostel. Ik zal waarschijnlijk een meer diepgaande studie van profeten en apostelen onderwijzen op een later tijdstip.

Volgens Shemot 26:35, moest de tafel van het toonbrood aan de noordzijde van het Heilige geplaatst worden. De ingang van het Heilige was op het oosten, dus dat zou betekenen dat als u het Heilige binnen liep, de tafel van het toonbrood aan uw rechterhand was. Volgens Shemot 25:26-28, had de tafel dezelfde locatie voor de ringen en stokken als de ark. Zoals ik al eerder heb gezegd, is deze tafel ook van dezelfde materialen gemaakt als de Ark. De bron van de kracht voor de bediening is gemaakt van hetzelfde materiaal als de bron voor de kracht van opwekking en de verzoening. Het manna dat in de ark was geplaatst was het brood des levens, nieuw leven, of nieuw opgewekt leven. Het brood op deze tafel zal het brood zijn dat het leven in stand houdt. Volgens vers 29 waren er nog vier andere objecten die op deze tafel geplaatst moesten worden. De schotels, schalen, kannen en kommen waarmee gegoten werd. De schotels en schalen werden gebruikt om wierook te bevatten en over het brood te verdelen. De kommen werden waarschijnlijk gebruikt voor de plengoffers. Zie Bemidebar (Numeri) 28:7. Dit waren praktische spullen voor de tafel. Het is waardevol op te merken dat, wanneer YHVH ons roept om een vat te zijn voor Zijn woord, Hij ons alles geeft wat we nodig hebben om zijn roeping uit te voeren, zelfs tot in de kleinste details. De priesters hoefden niets mee te brengen, want onze Schepper heeft alles vooraf geregeld wat we nodig hebben. Volgende keer gaan we het over het brood hebben zal ik maar zeggen!

Shalom Alecheim!