De Tabernakel – 8

De Menorah Deel 1

Als we weggaan van de noordzijde van het Heilige en het leven behoudende brood, reizen we nu naar de zuidkant waar de Menorah staat.

Shemot (Exodus) 25:31-32Gij zult een kandelaar van louter goud maken, van gedreven werk zal de kandelaar gemaakt worden, het voetstuk zowel als de schacht; de bloemkelken, met knoppen en bloesems, zullen daarmee één geheel vormen. Zes armen nu zullen uit zijn zijden uitsteken: drie armen van de kandelaar uit de ene zijde en drie armen van de kandelaar uit de andere zijde.

Het woord kandelaar in de NBG komt vanuit het Hebreeuwse woord menorah (מנרה). Dit woord is ontleend van het woord nur (נור) of licht. De nur of licht vormt het midden van het woord menorah. Met toevoeging van het mem voorvoegsel en het vrouwelijke enkelvoudige achtervoegsel wordt het licht nu het voorwerp waaruit het licht schijnt, verlicht, of openbaart. Als je de tekst slechts simpel leest zou je kunnen concluderen, dat de kandelaar gevormd is met zes zijtakken, echter bij een nadere diepere bestudering blijkt dat er ook een middenas is, genaamd yarek (ירך). De zes zijtakken komen daadwerkelijk uit deze as en alle zeven takken vormen de menorah welke één gedreven werk is. Dit is de betekenis achter de gegeven zinsnede "één geheel vormen”. Het woord "zijn" in vers 32 verwijst naar de as. Het woord yarek is over het algemeen vertaald als de dij, de lende, of lichaam (Bere’shiyt (Genesis) 24:2, Shofetiym (Richteren) 8:30). De zes takken steken uit de as, en zijn toch één met de as. Is het slechts toeval dat naar de gelovigen van de Messiah, Jood of heiden in Romeinen 11 wordt verwezen als takken? Is het slechts toeval dat deze takken allemaal één zijn met de centrale as of boom, en het lichaam van de Messiah worden genoemd? Sterker nog, is het gewoon het geluk als bij een loting dat Yeshua‘ deze kandelaar gebruikt om te verwijzen naar Zijn kehillot (samenkomst, “gemeente”) in Hitgalut (Openbaring) 1:20?

Als we doorgaan met het bestuderen van de bouw van de tabernakel zal duidelijk worden dat het Heilige der Heiligen en het Heilige volledig bedekt worden door diverse soorten linnen en huiden. De binnenste heiligdommen waren donker, erg donker. Er was geen daglicht om deze plaats te betreden. Alleen het licht van de menorah verlichtte het Heilige of de plaats van de bediening. Bediening wordt gedreven door het licht van God en niet door het ontwerp van de mens of zijn verlangens. Het leven onderhoudende toonbrood was om gegeten te worden door Gods priesters, maar dat eten moest worden gedeeld of gegeven aan allen die hongerig waren naar de gerechtigheid. Het licht van de menorah spreekt van deze taak. Onze geest moet verlicht worden door het licht van God. Zijn licht spreekt verder over de inhoud van de ark van Zijn getuigenis. Het is dit licht dat een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad wordt genoemd (Mizemor (Psalmen) 119:105). Spreuken 6:23 vat het samen:

Mishlei (Spreuken) 6:23Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven,

De Torah leert Israël, dat ze Zijn licht voor de naties moesten zijn.

Yesha’yahu (Jesaja) 49:6... Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.

Historisch gezien weten we dat Israël gefaald heeft om dit te doen, dus heeft Abba een lichaam bereid, Zichzelf, om datzelfde licht voor de heidenen te zijn. “Ik, YHVH, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond  voor het volk, tot een licht de natiën” (Yesha’yahu 42:6))  Yeshua’ bevestigt die roeping in Yochanan (Johannes) 8:12, waar Hij claimt dat Hij het licht van de wereld is. Yeshua’ roept vervolgens degenen die hem volgen op, Jood of heiden, om het licht van de wereld te zijn in Mattitiyahu (Matteüs) 5:14. Volgens de idiomen en begrepen symbolen die gebruikt werden door de schrijvers van het Nieuwe Testament, sprak het symbool van licht over de menorah in de tempel. De menorah, volgens hun denken, was de verlichtende uitdrukking van de edut (עדות) ofwel het getuigenis van de ark. Dit staat bekend als Torah. Vergeet niet, Yeshua’ is de auteur van alles, dat geschreven is in de Tanakh. Om een licht te zijn, was niet simpel om een leuke, poëtische uitdrukking aan een levendige persoonlijkheid te geven. Het was een oude stevig gevestigde betekenis die welbekend was bij Yeshua’s broeders. Bijvoorbeeld, de term "kinderen van het licht" gebruikt door Sha’ul in 1 Tessalonicenzen 5:5 sprak van de kinderen of erfgenamen van de Torah, het licht van God. Dit zou een goed moment zijn om terug te gaan naar onze archieven en op les 4 te klikken, naar mijn discussie over het definiëren van het licht. Licht was Torah en de Torah was licht, en elke fysieke activiteit van Gods volk zou hierdoor moeten worden bestuurd. Vaak vraag ik me af wat de meeste moderne Christenen denken wat Yochanan (Johannes) bedoelt wanneer hij zegt dat wij in het licht moeten wandelen. Moeten we een beeld oproepen met een schijnende gloed om ons heen? Betekent een licht zijn dat ik een "Jezus" bumpersticker op mijn auto heb, of alleen "Christelijke" muziek koop? Ben ik een licht als ik naar de kerk ga op zondag of woensdag naar de Bijbelstudie? Ben ik een licht voor de wereld door gewoon mensen te vertellen over Jezus of de aanpak van sekten? Of leert het woord van God ons om een licht te zijn, door Gods wegen te verkondigen aan een wereld die gehuld is in duisternis, en dat het antwoord op alle beproevingen van de mens te vinden is in Zijn woord? Om onze bediening theologisch te beperken tot het verkondigen dat Yeshua’ de Redder van de wereld is, is een verloren wereld te voorzien van een verlichtingselement, maar niet de lamp zelf.

De menorah zou nooit uit mogen gaan. In Vayiqera (Leviticus) lezen we:

Vayiqera 24:2-3Draag de Israëlieten op om je voor de verlichting zuivere olijfolie te brengen: er moet in de ontmoetingstent, buiten het voorhangsel dat de ark met de verbondstekst afschermt, altijd licht branden.

De priesters gehoorzaamden deze opdracht, omdat ze de betekenis van het licht begrepen. Het was het woord van YHVH, dat hun leven in stand hield, niet te vergeten het hele universum. De oude verhalen, voor de tijd van Yeshua’, leerden dat het universum bij elkaar gehouden werd door de Torah, en dat de Torah werd gevormd door de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Als Torah niet gesproken zou worden, veel minder toegepast, de wereld weg zou smelten met een vurige hitte. Klinkt dat bekend? Kefa (Petrus) gebruikt ditzelfde beeld om de eindtijd te beschrijven in 2 Kefa 3:10. Hij beschrijft dit in combinatie met de "dag des Heeren". Wanneer u alle verzen in de Tanakh onderzoekt aangaande de “dag des Heeren”, zult u zien dat de meeste van deze een tijd beschrijven waarin alle volkeren de Torah hebben afgewezen. Dit is de reden waarom 'Amos het beschrijft als een tijd van duisternis.

‘Amos 5:18Wee hun, die verlangen naar de dag van YHVH !  Wat toch zal de dag van YHVH voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!

 De menorah gaat uit in de tabernakel. Vier hoofdstukken later verkondigt ‘Amos  opnieuw:

‘Amos 8:11Zie, de dagen komen, luidt het woord van YHVH, ‘Elohiym, dat Ik een honger in het land zal zenden – geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden van YHVH te horen.

De zes takken van de menorah worden als één gedreven werk gemaakt samen met de as ofwel zevende tak. Deze kandelaar zou het symbool van Israël moeten worden. Echter was het de bedoeling om het symbool te zijn voor een ieder die claimt één te zijn met de zevende tak. Dit is de reden waarom Yeshua’ hetzelfde beeld gebruikt in de beschrijving van de toestand van zeven van Zijn kehillot (gemeentes) op het moment dat Yochanan schreef, en het sindsdien een symbool van de kehillot is. Hitgalut hoofdstuk twee en drie zijn ook een nauwkeurige en profetische beschrijving van de conditie van Zijn hedendaagse takken. In Hitgalut 2:1-7 is er een beschrijving van de k(q)ahal (קהל) (gemeente - enkelvoud) in Efeze, en het begint door het noemen van één van de aspecten van de bediening van Yeshua’. "... die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt." Yeshua’ prijst deze groep eerst door hen te herinneren aan hun toewijding om bedriegers en oplichters weg te sturen, en voor hun werken en geduld. Echter, vertelt Hij hen dan wat Hij tegen hen heeft. Ze hebben hun eerste liefde verloren, en wilden niet terug gaan naar hun eerste werken en zich bekeren. Hij zegt dat als ze zo door blijven gaan, Hij hun kandelaar van zijn plaats zal verwijderen. Vele malen ben ik geconfronteerd met verzen vier en vijf, en men vroeg mij bepaalde "redding" doctrines te verdedigen. Zoals het met veel van het Nieuwe Testament is, leert deze tekst niet of u wel of niet uw redding kan verliezen. Het is een waarschuwing om u te bekeren!  Als je een kind van God bent, bekeer je ! Als je een gelovige bent, die een doctrine aanhangt die stelt dat je iets kan doen om jezelf te verwijderen als kind van God, dan vertelt Yeshua’ je u om je te bekeren. Echter, als je geleerd bent, dat je niets kan doen om jezelf  “niet wedergeboren“  te verklaren, dan vertelt God je nog steeds om je te bekeren!

Het licht van de menorah is een beeld van het woord van God, en de menorah is de drager van het licht. Het licht van de menorah is de eerste bestraling van de geest met het getuigenis van God. Dat getuigenis moet dan vervolgens naar de naties gebracht worden. Neem dit symbool van Gods instructies voor de mens en breng het in 1 Yochanan:

1 Yochanan 1:5-7En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Yeshua’ de Messiah,  zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Yochanan gaat verder door zonde te relateren aan duisternis en het licht aan het houden van Zijn geboden. Als wandelen in het licht belangrijk is voor onze “Christelijke” wandel, zou het dan niet noodzakelijk moeten zijn om te weten wat wandelen in het licht betekent?

Yesha’yahu 8:20Tot de wet en tot het getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.

Shalom Alecheim!