De Tabernakel – 10

De Linnen Tentkleden

Shemot (Exodus) 26:1-6De tabernakel zult gij maken van tien tentkleden; van getweernd fijn linnen, blauwpurper, roodpurper en scharlaken, met kunstig geweven cherubs zult gij ze maken. De lengte van elk tentkleed zal achtentwintig el zijn en de breedte van elk tentkleed vier el: eenzelfde maat voor al de tentkleden. Vijf van de tentkleden zullen verbonden zijn aan elkander, en nog eens vijf tentkleden zullen verbonden zijn aan elkander. Ook zult gij blauwpurperen lussen maken op de rand van het ene tentkleed aan het einde, aan het ene stel, en evenzo zult gij doen op de rand van het laatste tentkleed aan het andere stel. Vijftig lussen zult gij maken op het éne tentkleed en vijftig lussen zult gij maken aan het einde van het tentkleed, dat tot het andere stel behoort, zodat de lussen tegenover elkaar staan, de éne tegenover de andere. En gij zult vijftig gouden haken maken en de tentkleden aan elkander door de haken verbinden, zodat de tabernakel één geheel is.

Wij gaan nu direct naar de binnenste bekleding van de tabernakel. Over deze bekleding, in tegenstelling tot het geitenhaar en de ramsvellen, die de buitenste laag vormen, wordt gezegd dat die hamishkan 'echad  moet worden. Deze verklaring dat de linnen bekleding "één" is met de mishkan wordt niet gezegd aangaande de buitenste bekleding. YHVH weet dat onze buitenste bedekking (dat wil zeggen onze lichamen) slechts van tijdelijke aard zijn. Het fijn geweven linnen spreekt van Zijn gerechtigheid.  Dit is duidelijk in de symboliek van het linnen in de rest van de Schrift (Hitgalut (Openbaring) 19:8, Yesha'yahu (Jesaja) 61:10, Mizemor (Psalmen) 132:9, Zekareyah (Zacharia) 3:3-4). Diegenen die wandelen met YHVH en hun kleding niet verontreinigen zijn degenen die door het geloof Gods gerechtigheid zijn gegeven. Zijn gerechtigheid, zoals wordt vertegenwoordigd door schone kleding, in tegenstelling tot onze gerechtigheid, die vertegenwoordigd wordt door smerige kleding. Dit wordt goed weergegeven door Yochanan (Johannes) in Hitgalut 3:4-5. Wanneer men Yeshua‘ als Heer belijdt en men zich omkeert om Hem te volgen, dan wordt men YHVH’s gerechtigheid gegeven welke gesymboliseerd wordt door het linnen. Als deze gebeurtenis werkelijk heeft plaatsgevonden, dan zijn de gelovige en YHVH’s gerechtigheid één geheel geworden. Dan en alleen dan kan de gelovige uiterlijk gelijkvormig worden aan het beeld van de Messiah. Eerst moet YHVH in de ark van het getuigenis wonen tussen de cherubs in het Heilige der Heiligen (het hart), dan moet ons denken vernieuwd worden (het Heilige), dan is het lichaam (het voorhof) veranderd.

Niet alleen maakt het linnen deel uit van de tabernakel, maar aan het linnen zelf zit ook een heel opvallend aspect. De Ruach haQodesh vertelt ons specifiek dat er vakkundig drie kleuren verwerkt worden in de tentkleden. De taal die hier gebruikt wordt is een beetje verwarrend voor de meeste Hebreeuwse geleerden. Het is niet duidelijk of deze kleuren werden verweven in het weefsel of dat ze op één of andere manier vakkundig deel gemaakt werden van het weefsel, zoals de Midden-Oosten techniek van het bedekken met goud van het hout van de ark en de tafel van het toonbrood. De laatste mogelijkheid is echter meer in overeenstemming met het eenheidsthema van dit tentkleed. Wat misschien nog boeiender is dan dit, is de samenstelling van de kleuren. Wanneer deze drie kleuren verschijnen in de Tanakh, worden ze altijd in dezelfde volgorde genoemd. Eerst is er blauw, dan paars, en ten slotte scharlaken (vuurrood). De kleur blauw is een beeld van YHVH’s volmaakte heiligheid. Het is de kleur die Hij Zijn volk gebood te gebruiken als kleurstof voor hun tzitziot (ציצת) op het einde van hun kledingstukken in Bemidebar (Numeri) 15:37-41 om hen zo te herinneren aan Zijn woorden, die natuurlijk YHVH zelf zijn. Vanwege de zichtbare fysica van de atmosfeer, zien we een blauwe kleur als we opkijken naar de hemel. Hemel was een synoniem voor YHVH in de eerste eeuw. Wanneer men "zondigde tegen de hemel" betekende dat, dat men zondigde tegen YHVH. Uw Schepper beloofde Zijn aanwezigheid onder de Israëlieten tijdens hun woestijnervaring (Shemot 33:14, 40:38). Eén van de symbolen van Zijn aanwezigheid was om alle meubelstukken met blauwe bekleding af te dekken, wijzend naar zijn voortdurende begeleiding.

De kleur aan de andere kant was scharlaken of soms vertaald als karmozijn rood. De betekenis van dit woord gaat terug naar het wezen van waaruit de rode of de op scharlaken lijkende kleur wordt onttrokken, de made of de larve. Letterlijk betekent dit de "de schijnende worm". Deze verwijst ons naar de kenmerken van de niet-verloste man of natuurlijke mens (Iyov (Job) 25:6). De rode ofwel bloedkleur is de basis waarop we de diepe betekenis van adam of de mens begrijpen, dat wil zeggen het aardse, rossig, of "bloed in het gezicht". De Scharlaken of roodachtige kleur toont de natuur van de mens in tegenstelling tot het blauw van perfectie van de hemelse dingen. Scharlaken is het beeld van de mens in zijn zondige natuur. Yesha'yahu zegt:

Yesha’yahu 1:18Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt YHVH; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Blauw en rood zijn de primaire kleuren, elk zonder enig andere kleur of een mengsel van kleuren bevattende. Deze kleuren, zoals ze nu zijn, zijn voor eeuwig gescheiden en verschillend. Maar God zal ons een prachtig beeld laten zien door middel van de kleur die staat tussen blauw (God) en rood (mens).

De kleur paars in elke verbinding van deze drie kleuren staat tussen de twee in, een kleur die een combinatie is van blauw en rood. Paars is niet half blauw en half rood, maar 100% blauw en 100% rood! Een perfect beeld van de aard van de Messiah in de tentkleden van de gerechtigheid van YHVH. In de eerste brief van Sha’ul aan Timoteüs zegt hij: “Want er is één God, en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Messiah Yeshua’" (1 Tim 2:5). U kunt deze realiteit op vele plaatsen beginnen te zien, wanneer je naar de specifieke plaatsing van de kleuren in de linnen tentkleden kijkt. Toen de vrouw met de bloedvloeing (rood) de tzitzit (blauw) van Yeshua’ talit vastpakte werd zij, door haar geloof, één met de Messiah (paars)(Luc 9:43). Dat gaat misschien een beetje ver, maar dit is hoe ik het zie. Yochanan zegt ons: "Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” (1 Yochanan 4:19). Ik zie God naar de mens komen, zodat ons de vrije kans gegeven wordt om als Hem te zijn, maar alleen via onze onderdompeling in de Messiah. Zelfs het woord "onderdompeling", dat in het Hebreeuws een term is voor verven (van met name kledingstukken), geeft een beeld van deze relatie met de kleuren. Zodra blauwe en rode kleurstoffen worden gemengd en een kledingstuk wordt ondergedompeld in de paarse kleur is het voor altijd paars. Wanneer blauw uitreikt naar scharlaken, en het scharlaken reageert, wordt er een "nieuwe kleur" geboren. Word ik nu even te oubollig? Ik zou er steeds verder op door kunnen gaan, maar ik bid dat u kunt zien dat deze constante gebeurtenis geen toeval is. Het kan dan ook geen toeval zijn dat de beschrijvingen aangaande de Messiah op aarde in het Nieuwe Testament geen melding maken van de kleur blauw, maar paars wordt negen keer genoemd.

Ik denk dat de kleuren in de tabernakel Yah’s manier is om ons de aard van de Messiah te tonen. Volgende keer zullen we het mooie beeld zien van hoe YHVH Jood en Heiden verenigd in deze linnen tentkleden in het Heilige.

Shalom Alecheim!