De Tabernakel – 16

Het Koperen Altaar Deel 2

Bij de ingang van de mishkan is de plaats van de brandoffers. Dit altaar moet zorgvuldig onderscheiden worden van het reukofferaltaar. Je moet de context van elke vermelding van deze altaren lezen en vergelijken, zodat je de verschillen kan onderscheiden. Eén van de verschillen tussen het koperen altaar en het reukofferaltaar zit verborgen in de aard van het offer. Het koperen altaar is de plaats van een "geheel" offer. In Shemot (Exodus) 29:18, Vayiqera (Leviticus) 4:12, 8:21 en Devariym (Deuteronomium) 33:10, lezen we over dit altaar en de offers. De betekenis achter dit offer vormt het toneel voor het "vreemde vuur" van de zonen van Aharon, Nadav en Avihu. Ik geloof dat er een duidelijke reden is waarom YHVH eerst naar dit altaar overgesprongen is in zijn opdracht aan Moshe, in plaats van de natuurlijke weg te gaan naar het reukofferaltaar. Als je YHVH’s patroon van het ontwerp van binnen naar buiten zou volgen, zou het reukofferaltaar het volgende zijn. Echter, er is een subtiele, maar belangrijke stap die YHVH eerst aan zijn volk wil onthullen, dit is het altaar van het gehele brandoffer. Een stap, die ik denk, Nadav en Avihu opzettelijk verwierpen.

In Johannes 14 zei Yeshua‘:

Yochanan (Johannes) 14:6Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Waar woont de Vader? Tussen de cherubs, boven het getuigenis en de verzoendeksel in het Heilige der Heiligen! Wanneer je de tabernakel binnenkomt, liep je recht op het koperen altaar af. Deze plaats van offeren, geheel offeren, stond tussen jou en de verblijfplaats van YHVH. Dit is de plaats van het gehele brandoffer. Waarom een geheel offer? Nou, de betekenis van het woord geheel zal ons enig inzicht geven. Het woord geheel komt van het Hebreeuwse woord kaliyl (כליל). De bron van dit woord is kalal (כלל) wat betekent; geperfectioneerd moeten worden, afgewerkt of compleet gemaakt worden. Eén van de hieraan verwante woorden is kallah (כללה), dat het woord is voor bruid. Het idee achter YHVH’s keuze voor dit woord is dat dit offer de compleetheid, of het eindproduct van een handeling vertegenwoordigt. Alle andere offers en "rituelen" moeten worden nageleefd na dit offer. Het dier dat op dit altaar werd geofferd gaf zich volledig. Het hele idee, bedoeld als woordspeling, van dit altaar als afbeelding, is dat de zondaar, gerepresenteert door de priesters, hem of haarzelf volledig gaf voordat ze het waagden om het Heilige of het Heilige der Heiligen te benaderen. Dit moest ook worden verricht alvorens men kon naderen tot het wasvat. Diegene die geïdentificeerd wordt met dit offer, moet heel goed begrijpen hetgeen hier gedaan wordt. Wanneer wij onze levens aan Yeshua‘ geven door ons te identificeren met Zijn offer, moeten we begrijpen dat we al onze zonden tot as laten reduceren. Wij overhandigen ons hele leven aan Hem, zodat Hij door ons heen kan leven. We geven geest, ziel en lichaam. Dit is de waarom Sha'ul ons in 1 Tessalonicenzen 5 zegt:

1 Tessalonicenzen 5:23En Hij, de God des vredes, heilige u  geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Yeshua‘ Messiah blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.

Romeinen 12:1-2 verwijst naar hetzelfde ding. Modern christelijk onderwijs heeft typisch zo geleerd dat we onze geest onderdompelen in Zijn geest, en dat alleen onze geesten één moeten worden met de Ruach haQodesh. Het koperen altaar echter, schildert een heel ander beeld, één van volledige identificatie met het dier, dat zijn leven gegeven heeft. Zo is het ook met het offer van de Messiah. Dit woord kalal verschijnt voor het eerst in Bere’shiyt (Genesis) 2:1, toen YHVH ons vertelde dat de hemelen en de aarde vayekullu (ויכלּוּ) werden, dat wil zeggen, afgemaakt of voltooid. Het verwante woord, kallah, gebruikt voor bruid leert ons ook deze identificatie van volledigheid. Nu waarom zou de bron van bruid betekenen "compleet zijn"? Omdat de man niet compleet is zonder de vrouw. Het letterlijke uit de zijkant van de mens nemen om een vrouw te maken en de daaropvolgende hereniging door middel van het bijbelse huwelijk, is een beeld van de eenheid die YHVH geschapen heeft naar Zijn beeld, genaamd "mens". Zo is het in de Schrift ook met de leer over de bruid van de Heer. Onze Messiah wacht geduldig op Zijn bruid aan de rechterhand van YHVH, zodat ook Hij compleet mag zijn. Deze bruid groeit, door de liefde van haar bruidegom, tot een "perfect mens" volgens Efeziërs 4.

Efeziërs 4:13totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Messiah.

Op een dag al heel snel, zal de vereniging volledig of geheel zijn. In de tussentijd typeert het aardse ontwerp van een man en vrouw onze relatie met onze bruidegom. Deze relatie wordt opnieuw afgebeeld in Efeziërs hoofdstuk vijf. De man moet zichzelf opgeven voor zijn vrouw. Hij zet zijn eigen verlangens en eigen wil opzij voor de hare. Hij is ontworpen om zijn vrouw te geven wat ze nodig heeft. Zij, op haar beurt stelt zich onderdanig aan haar man. Hij gaf zichzelf in z’n geheel aan haar, zodat zij op haar beurt zich volledig geeft aan hem. We houden van Hem, zegt Yochanan (Johannes), omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Dit is een deel van de betekenis achter het ons volledig identificeren met het volgen van de Messiah in zijn dood (Kolossenzen 2:9-13, Romeinen 6:3-10).

Het is mijn waarneming dat de moderne Christelijke theologie dit niet leert. De geest lijkt, volgens de meeste moderne theologie, de enige zorg te zijn voor YHVH. Ik geloof dat het beeld van de koperen altaar en Yeshua‘’s vervulling ervan, ons het hele offer toont van geest, ziel en lichaam. Ik geloof dat alleen diegenen die zichzelf in z’n geheel op dat altaar hebben gegeven "de bruid" zijn. Ik geloof dat Nadav en Avihu niet verlangden om zichzelf volledig te geven, want om jezelf volledig te geven betekent om je geheel aan YHVH te geven. Ik geloof dat als gevolg van hun verheven priesterlijke functies, ze zich overgaven aan alle ceremonie, liturgie, praal, gemeenschap en bekendheid, maar niet aan de dag tot dag gehoorzaamheid van de weg van Yah. Torah, ofwel YHVH’s instructies, zijn voor de gehele mens. Dit komt omdat de gehele persoon is ontworpen om over te worden gegeven aan YHVH. Om simpelweg je "religieuze" waarden aan Hem te geven is niet volledig. Om hem je "zondag" ochtenden of  zelfs je woensdagavonden te geven is niet volledig. Om jezelf Intellectueel te geven en te zeggen dat Hij “Heer” is, is niet volledig. Om te begrijpen waar het koperen altaar voor bedoeld is, maar om te verwaarlozen, dat je je gehele wezen op het altaar legt, is niet volledig. Volgens Vayiqera 16:11-13, werd de wierook van het reukofferaltaar gemengd met een vat vol vurige kolen, van het brandofferaltaar. Als de kolen van de as van het gehele offer niet samen werden aangeboden met de zoete wierook, dan wordt er een "vreemd vuur" aangeboden aan YHVH. Als iemand zich reeds in z’n geheel heeft gegeven aan YHVH, dan komt het vuur van YHVH naar beneden en verteert het offer, dat wil zeggen het dieroffer in de Tanakh en ons eeuwige offer, Yeshua‘ in het Nieuwe Testament. Waarom is dat zo? Omdat er niets meer van je over is om te consumeren! Je bent reeds met de Messiah begraven. Je bent al volledig aangeboden. Maar als je slechts een deel van jezelf gegeven hebt, of als je jezelf nog nooit echt volledig gegeven hebt, dan komt het vuur naar beneden en zal je verteren. Als je vóór YHVH staat bij het reukofferaltaar en wierook omhoog laat gaan zonder dat er gloeiende kolen van de gehele brandoffer bijzitten, dan offer je een vreemd vuur aan YHVH.

Mizemor (Psalmen) 51:17-19De offeranden Gods zijn een verbroken geest;  een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. Doe wèl aan Sion naar uw welbehagen,  bouw de muren van Jeruzalem. Dan zult Gij behagen hebben in offers naar de eis, brandoffers in hun geheel gebracht;  dan zal men stieren op uw altaar offeren.

Hier ligt de logische vraag.  Hoe geeft men zichzelf volledig op dit altaar?  Nou, de details zijn op z’n best vermoeiend, maar op de formule hiervoor, zoals je wil, was door YHVH reeds vanaf het begin geanticipeerd. Onze Schepper wist van tevoren dat de mens drie-enig in natuur zou zijn, dat hij zou bestaan uit geest, ziel en lichaam. Hij wist dat alleen als deze drie in eenheid en harmonie zijn, de mens een compleet persoon kon zijn. Onze Schepper gaf instructies voor de gehele persoon. Hij wist van tevoren, dat de mens verlost zou moeten worden van de zichzelf toegebrachte conditie, dus voorzag Hij Zelf in het offer. Hij wist dat de mens zou verlangen naar liefde en een seksuele relatie, dus plaatste Hij de vervulling van deze behoeften in de huwelijksrelatie. Hij wist dat de mens zou willen dansen, zingen en feest vieren, dus gaf Hij de mens Zijn feesten en scheidde hen van de heidense vieringen. Hij wist ruim van tevoren, dat de mens zou moeten eten, dus gaf Hij de mens duidelijke instructies over wat hij zou moeten consumeren als brandstof en wat niet ontworpen was als voedsel voor de mens. Hij wist van tevoren dat de mens de bodem zou moeten bewerken en rusten, dus gaf Hij de mens Zijn patroon van creëren en rusten; zes dagen werken, één dag rust. Hij wist dat de mens verdriet en emotionele momenten zou ervaren, dus gaf Hij de mens Psalmen en Spreuken om hem te troosten in moeilijke tijden. Vanaf het begin heeft YHVH in de behoeften van de mens voorzien: in geest, ziel en lichaam. Hij wist van te voren dat vanwege de gevallen natuur van de mens, de mens al zijn behoeften zelf zou wensen in te vullen, zonder tussenkomst van zijn Schepper. YHVH wist dat indien alleen gelaten, deze "Adam-se" verlangens op z’n best zijn relatie zou verbreken en in het slechtste geval hem zou vernietigen. Dus begon YHVH zijn herstel van de mens met het offer, een plek waar de mens een tweede kans zou hebben, een plek waar de mens zijn hele leven kon neerleggen zonder vernietigd te worden, een plek waar iemand anders de prijs kon betalen

Marcus 12:30.., en gij zult YHVH, uw ‘Elohiym, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht

Shalom Alecheim!