De Tabernakel – 17

De Voorhof

Shemot (Exodus) 27:1-8Gij zult de voorhof van de tabernakel maken; aan de zuidzijde gordijnen voor de voorhof van getweernd fijn linnen, honderd el lengte aan de ene zijde; en daarvoor twintig pilaren, en twintig voetstukken van koper, voor de pilaren haken en dwarsstangen van zilver. Zo ook aan de noordzijde in de lengte gordijnen van honderd el lengte en daarvoor twintig pilaren, en twintig voetstukken van koper, voor de pilaren haken en dwarsstangen van zilver. In de breedte nu van de voorhof aan de westzijde gordijnen van vijftig el, met hun tien pilaren en de tien voetstukken daarvan. De breedte nu van de voorhof aan de oostzijde: vijftig el. En vijftien el gordijnen voor het ene zijstuk, met hun drie pilaren en de drie voetstukken daarvan. Ook voor het andere zijstuk vijftien el gordijnen, met hun drie pilaren en de drie voetstukken daarvan.

We hebben nu het gebied van de tabernakel bereikt, dat het meest zichtbaar is. Het voorhof beeldt het lichaam van de Messiah uit, het gedeelte dat gezien en gehoord kan worden. Dit kan worden gezien in het woord chatzer, welke het woord is dat vertaald is als voorhof (plein). Dit woord komt van het bronwoord, chatzar (חצר), wat ‘een geluid maken’ betekent. Het woord voor de zilveren trompetten is chatzozerah. Deze trompetten werden gebruikt om een signaal voor een aanval aan te geven, en soms om een signaal te zijn voor een feest. Deze twee woorden zijn direct verwant omdat ze beide een demonstratieve activiteit aangeven, die kan worden gezien of gehoord. Als er, in een bepaalde volgorde, tonen op de zilveren trompetten klonken, meldde het  aan YHVH’s volk de soort van vergadering (mikra - ekklesia - kerk) waartoe werd opgeroepen. Het geluid van de trompet was synoniem aan de aard van de samenkomst. Hetzelfde gold voor het ontwerp van het voorhof van de tabernakel, in het achterhoofd houdende dat er drie delen zijn in de mishkan, maar altijd aangeduid als één tabernakel. Het was belangrijk dat het voorhof de heiligheid van de Heilige plaatsen weerspiegelde. Dit is de reden waarom vroegere steden werden vernoemd naar mensen, want de reputatie van een stad was slechts zo nobel als de naam van de persoon die ze reflecteerde. Het is geen toeval dat het woord voor stad chatzar is (Bere’shiyt (Genesis) 25:16). YHVH ontwierp Zijn woonplaats om zichtbaar expressie te geven aan Zijn gerechtigheid voor de wereld. Hij omringde het voorhof met fijn geweven linnen om deze gerechtigheid uit te drukken, als om te zeggen, dat dezelfde gerechtigheid die IN de tabernakel is, dat wil zeggen de gordijnen van het binnenste voorhangsel, dezelfde gerechtigheid is, die de wereld ziet. Als het geloof komt door het horen en het horen door het woord, dan moet het woord worden rond trompettert met een eigen geluid aan een ieder die wil luisteren.

Het belangrijkste gebied om schoon te houden is het voorhof. YHVH, onze Vader, moet genaderd worden, te beginnen bij het voorhof. Yeshua‘ zei dat Hij de weg, de waarheid en het leven was, en dat geen mens tot de Vader kan komen dan door Hem. Yeshua‘ is de openbaar gemaakte uitdrukking van het woord van YHVH. Hij is degene die gezien, gehoord en aangeraakt kan worden. Hij is de volmaakte tabernakel. Er is een orde in het benaderen van YHVH. Je begint bij de poort met dankzegging, gaat vervolgens Zijn voorhof op met lofprijs (Mizemor (Psalmen) 100:4). Je stopt vervolgens bij het wasvat om te wassen (1 Yochanan (1 Johannes) 1:9, Efeziërs 5:26), gevolgd door de ingang naar het Heilige voor de bediening. Vlak voor het binnen gaan in Zijn aanwezigheid staat het Gouden reukofferaltaar (gebed), waar u dan vrijmoedig kunt toetreden tot het Heilige der Heiligen. Als YHVH u benadert, begint Hij bij de ark van het getuigenis in het Heilige der Heiligen (het hart of de geest). Hij begeeft zich dan naar het Heilige of het gebied van de gedachten, en pas daarna zal Hij het lichaam bewegen of rechtstreeks het gedrag van Zijn volk aansturen. Ons denken moet veranderd worden door de Geest van YHVH voordat Zijn gerechtigheid uitgedrukt kan worden. Dit is waarom Hij Moshe vertelt te beginnen met de Ark van het Getuigenis, die Zijn geboden bevat. Het voorhof (lichaam) is de uitdrukking van Yah’s wil. Als het voorhof blijft zondigen, om zo maar te zeggen, ziet de wereld op z’n best hypocrisie en in het slechtste geval een pervers gezicht van het Heilige der Heiligen. Dit is de reden waarom beide Testamenten zijn gevuld met geboden voor de schapen om heilig te zijn, want Hij is heilig. Dit is de reden waarom het opnieuw weer geen toeval is, dat het Griekse woord voor voorhof aule is. Aule wordt een paar keer in het Nieuwe Testament gebruikt als het woord voor paleis of schaapskooi. Het woord waar we het meest geïnteresseerd in zouden moeten zijn is schaapskooi.

Yochanan 10:1Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover.


Yochanan 10:16Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.

Er is werkelijk slechts één kudde en één herder. Eenheid in het lichaam van de Messiah is gebaseerd op gehoorzaamheid aan Zijn woord. Alleen dan kan de wereld zien dat er slechts één ’Elohiym is. Gehoorzaamheid wordt bereikt in gedrag en het tonen ervan, die een uiterlijke expressie is van datgene wat er aan de binnenkant gebeurt. Het voorhof, of lichaam van de Messiah, is evenzeer de tabernakel als de Heilige plaatsen dat zijn, want het is het getuigenis dat ’Elohiym één is.

Melakhiym Alef (1 Koningen) 8:58-60YHVH, onze ’Elohiym, zij met ons, zoals Hij met onze vaderen geweest is; Hij verlate en verwerpe ons niet, maar neige ons hart tot Zich, om al zijn wegen te bewandelen, en de geboden, inzettingen en verordeningen in acht te nemen, die Hij aan onze vaderen geboden heeft. Mogen deze mijn woorden, die ik voor het aangezicht van YHVH gesmeekt heb, des daags en des nachts nabij YHVH, onze ’Elohiym, zijn, opdat Hij zijn knecht en zijn volk Israël recht verschaffe dag aan dag, opdat alle volken der aarde mogen weten, dat YHVH ’Elohiym is en niemand meer.

Het voorhof  is niet alleen de plaats van lofprijs, maar ook van profetie.

Yiremeyahu (Jeremia) 19:14Toen Jeremia van Tofet kwam, waarheen hem YHVH had gezonden om te profeteren, ging hij staan in de voorhof van het huis van YHVH en zeide tot het gehele volk...


Yiremeyahu 26:2Zo zegt YHVH: Ga in de voorhof van het huis van YHVH staan en spreek tegen alle steden van Yehudah, die komen om zich in het huis van YHVH neder te buigen, al de woorden die Ik u gebied tot hen te spreken; doe er geen woord af...

Gewoon door het doen van een vluchtige lezing door de profeten in de Schrift, kan men zien dat ze YHVH’s volk voortdurend waarschuwden tegen hun goddeloosheid en slechte manieren. Hoeveel te meer zou dat voor ons moeten zijn? Yiremeyahu smeekte bij de mensen, wetende dat als ze YHVH gehoorzaamden, het fysiek en geestelijk wel met ze zou gaan. Luister naar de woorden van de Tehillot (Psalmen) die specifiek op Shabbat werden gezongen.

Mizemor 92:14geplant in het huis des YHVH  groeien zij in de voorhoven van onze ’Elohiym.

Waarom denkt u dat een natie, een Christelijke natie, die de Shabbat opzij heeft gegooid, ook de meest ongezonde natie op deze planeet is?

Volgende keer zullen we het hebben over de pilaren, de koorden, en de oostelijke poort van de tabernakel.

Shalom Alecheim!