De Tabernakel – 20

Het Wasvat

Shemot (Exodus) 30:17-20YHVH sprak tot Mozes: Gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper, voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, en daar water in doen. En Aäron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij naderen tot het altaar, om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor YHVH. Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; het zal voor hen een altoosdurende inzetting zijn, voor hem en voor zijn nakomelingen naar hun geslachte.

Het wasvat is het laatste onderdeel van de tabernakel in deze les. Persoonlijk ben ik blij dat dit het laatste stuk is van de genoemde meubelstukken en het net als bij het reukofferaltaar gescheiden is door een stukje leer over de heiligheid van diegenen die priesters zijn tot YHVH. Het wasvat is gemaakt van koper, of in sommige versies van messing. Ik heb eerder gesproken over de betekenis van koper. Het spreekt van oordeel. Dit zal toepasselijk zijn voor de aard van het wasvat. Het moet opgesteld worden tussen de tabernakel der samenkomst en het altaar. Het afgedekte Heilige en Heilige der Heiligen staat bekend als de tabernakel der samenkomst. Het altaar refereert naar het koperen brandofferaltaar. Na het binnenkomen door de enige poort aan de oostzijde van de hof, en na het offeren op het koperen altaar, begeeft de priester zich vervolgens naar het Heilige. Echter, nadat het offer is gedaan, maar voordat hij de bediening kan doen of tot YHVH kan naderen, moet hij zijn handen wassen in het wasvat, opdat hij niet zou sterven. Wat in de wereld is YHVH ons hier aan het leren?

Laten we beginnen met het definiëren van het woord wasvat. In het Hebreeuws, is dit woord kiyowr (כיור). Dit woord betekent zuiveren. Het is ook het woord voor oven. In Spreuken 17 lezen we:

Mishlei (Spreuken) 17:3De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud, maar de toetser der harten is YHVH.

Hoe test of reinigt YHVH onze harten ?

Efeziërs 5:25-26Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.

Eén van de meest fundamentele principes van de Schrift, die we in het verleden al zo vaak behandeld hebben, is dat je de woorden van ’Elohiym niet kan scheiden van ’Elohiym. Om de woorden van ’Elohiym af te wijzen is om Hem te verwerpen. Ik ga hier veel dieper op in tijdens de eerste tien lessen van dit onderwijs gedeelte. De God van Israël kan alleen benaderd worden door diegenen die rein zijn (1 Yochanan (Johannes) 1:9). Wat rein en onrein is, wordt alleen in Zijn woord geopenbaard en onderwezen. Het wasvat is een beeld van het gereinigd zijn door het woord. Zijn geschenk van redding, of verlossing, is te vinden bij het koperen altaar. We zouden ons nu afvragen of dit wasvat een beeld is van de doop. Het antwoord hierop is te vinden in de invoeging van de inwijding van de priesters, geplaatst tussen hoofdstuk 27 en 30.

Shemot (Exodus) 29:4-7Ook zult gij Aäron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en gij zult hen met water wassen. Dan zult gij de klederen nemen en Aäron bekleden met het onderkleed, het opperkleed van de efod, de efod en het borstschild; gij zult hem de gordel van de efod ombinden, gij zult de tulband op zijn hoofd zetten en de heilige diadeem aan de tulband vastmaken. Dan zult gij de zalfolie nemen en over zijn hoofd uitgieten, en hem zalven.

Aäron en zijn zonen worden van kop tot teen gewassen (taval) ter voorbereiding van hun bediening. Wanneer dit proces plaatsvond wordt ons niet verteld. Het lijkt erop dat dit een eenmalige gebeurtenis is. Ik zou willen aannemen dat het ergens plaatsvindt na het brandofferaltaar en voordat ze in hun priesterlijk ambt kunnen dienen. Hierop gebaseerd kan je tot je eigen conclusies komen met betrekking tot wanneer, na het offer, onderdompeling (doop, water of anderszins) plaatsvindt. Het wasvat is echter alleen voor het dagelijks wassen van de handen en voeten. Het verschil tussen taval, een volledige onderdompeling, en een rachatz, ofwel dagelijkse wassing, is prachtig afgebeeld in Yochanan 13:

Yochanan 13:4-10en Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde Zich daarmede. (d.w.z., Hij deed afstand van elke reputatie en nam de vorm aan van een dienaar). Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met de doek, waarmede Hij omgord was. Hij kwam dan bij Kefa. Deze zeide tot Hem: Here, wilt Gij mij de voeten wassen? Yeshua‘’s antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Kefa zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid! Yeshua‘ antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij. Kefa zeide tot Hem: Here, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd! Yeshua‘ zeide tot hem: Wie gebaad heeft [taval], behoeft zich [alleen de voeten] te laten wassen [rachatz], want hij is geheel rein; en gijlieden zijt rein, doch niet allen.

Al Yeshua‘’s discipelen waren dienaars van het koninkrijk, met uitzondering van Judas, die nooit ondergedompeld (taval) was en bekleed met priesterlijke gewaden, om zo maar te zeggen. Maar, Yeshua‘ maakt echter duidelijk dat een leerling geen deel aan Hem heeft indien hij of zij niet bereid is dagelijks te worden gereinigd. Dus hoe wassen we in dit wasvat? Door ons onder te dompelen in Zijn woord, dat wij de werken van de Vader zullen doen! Vergeet niet dat dit wasvat net buiten het Heilige is geplaatst. Voor een volgeling van de Messiah om een bediening in deze wereld te hebben, moet hij eerst gereinigd worden door het woord. Met andere woorden: HOE zou ik weten hoe of wat te doen als ik niet eerst geïnstrueerd zou worden door Zijn woord? Als ik probeer te doen wat ik denk dat goed is en vooral mijn eigen werk doe, dan ben ik aan het eten van de boom van kennis van goed en kwaad en voer ik de werken van ongerechtigheid uit. Het uiteindelijke resultaat hiervan is de dood. Een kal v'chomer kan hier worden gebruikt. Hoe zou YHVH Zijn priesters Zijn belangrijke dingen kunnen toevertrouwen van het Heilige, als ze niet gehoorzamen aan de eenvoudige instructies die gegeven waren voor de voorhof? "Hoe kan ik u vertrouwen in de grotere dingen als u niet de mindere dingen doet?" (kal v'chomer). Dit is waar voor veel van de verordeningen van YHVH. De wekelijkse Shabbat is een beeld van de eeuwige rust die we hebben met Yeshua‘. De eeuwige rust is veel belangrijker dan de wekelijkse Shabbat. Maar als we niet gehoorzaam zijn aan de mindere Shabbat, hoe kunnen we dan vertrouwd worden om de grotere Shabbat te begrijpen? Zal YHVH mij toestaan om van het toonbrood te eten en de lichtjes van de Menorah te verzorgen als ik weiger om eerst mijn handen te wassen?

Het is niet alleen het verlangen om het Heilige binnen te gaan, dat onze motivatie zou moeten zijn voor het reinigen. Het is in feite het proces van het wassen, dat in ons eigen belang is. Als, bijvoorbeeld, YHVH wilde dat ik hem boven op de top van een berg zou ontmoeten, zou ik makkelijk kunnen betalen voor een korte helikoptervlucht. Maar het is de ervaring van de klim naar de top, waar YHVH naar op zoek is. In Shemot 38:8 wordt ons verteld dat het wasvat moest worden opgebouwd uit kijkglazen of spiegels. Dus als je je handen en voeten waste in het wasvat kon je twee dingen zien waarvan YHVH wilde dat je die zag. Spiegels werden in die tijd veel gebruikt en voor dezelfde reden als waar we ze vandaag de dag voor gebruiken. Controleren hoe mooi ik eruit zie, of mijn gebreken proberen op te sporen. YHVH wil dat we weten wie we zijn, en dat we Zijn kinderen zijn, zittende met Hem in de hemelse gewesten. Er is niets mis mee om de Schriften te onderzoeken om ons eraan te herinneren dat we niet zijn zoals de wereld en dat we Zijn oogappel zijn. Maar we moeten echter ook onze harten doorzoeken om de lelijkheid en de zonde te ontwortelen. Het spiegelende wasvat was bedoeld om beide aspecten te openbaren.

Ik denk dat het de wens van iedereen is, die zichzelf een kind van YHVH noemt, om Yeshua‘’s bruid te zijn. Misschien heb je geleerd dat iedereen die belijdt dat Hij YHVH is, Zijn bruid zal zijn. Houdt echter wel in het achterhoofd, dat de bruid gesluierd is. De Schriften vertellen ons de kenmerken van de bruid. Zij zal diegene zijn die een reine maagd is (2 Korintiërs 11:2). Ze is gewassen in het water van het woord, zonder vlek of rimpel, heilig onbesmet (Efeziërs 5:26-27). Vrijwel al de profetische uitspraken met betrekking tot de eindtijd, spreken duidelijk over het verschil tussen diegenen die wel en diegenen die niet van Hem zijn. Diegenen die het niet zijn, hebben zichzelf niet gewassen. Ze ontheiligden Zijn Shabbatten en vervuilden Zijn feesten. Zij verachten Zijn inzettingen en verwierpen Zijn instellingen en geboden. Ze aten varkensvlees en adopteerden de manieren van de wereld. Zij zouden gestopt kunnen zijn tussen het koperen altaar en het wasvat of misschien hebben ze het helemaal nooit tot aan het altaar gebracht. Hier ben ik geen rechter over. De kleding der gerechtigheid wordt alleen hen aangedaan die zich hebben gewassen. Op het einde, zullen velen naar het bruiloftsmaal komen zonder bruiloftskleed, en velen zullen hun klederen hebben bevlekt.

Hitgalut (Openbaring) 3:5-6Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Shalom Alecheim!