De Tabernakel – 21

Conclusie

Ik heb veel tijd besteed aan de tabernakel en de meubelstukken. Ik bid dat ik wat nuttige inzichten heb gegeven aangaande dit bouwwerk. De mishkan in de woestijn is niet een verouderd overblijfsel van het donkere, vage verleden. Dit gebouw, met al zijn onderdelen, wordt in het Nieuwe Testament gebruikt om veel waarheden te beschrijven. Naar de twee tempels, die het patroon van de Tabernakel gevolgd hebben, wordt ook verwezen bij de beschrijving van de Messiah en Zijn volgelingen.

1 Korintiërs 3:16-17Weet gij niet, dat gij ’Elohiym’s’s tempel zijt en dat de Geest van ’Elohiym in u woont? Zo iemand ’Elohiym’s tempel schendt, ’Elohiym zal hem schenden. Want de tempel van ’Elohiym, en dat zijt gij, is heilig!

Dit zijn pittig harde woorden. Denkt u dat onze Vader Zijn kinderen verantwoordelijk zal houden voor het weten van wat hij bedoelt met deze woorden? Is het mogelijk dat YHVH aanneemt dat er wat voorkennis is van de tempel of tabernakel? Ik denk het wel. In de verzen 18 tot 20 van hetzelfde hoofdstuk hebben we een duidelijke relatie tussen de onwetendheid aangaande de tempel, dwaasheid, en wereldse wijsheid. Sha’ul vertelt ons in niet mis te verstane woorden, dat ons fysieke gedrag bepaald wordt door ons begrip van de tempel. Hoe kunnen we weten wat het inhoud om onszelf te verontreinigen, als we geen kennis hebben van wat het betekent om de tempel te verontreinigen? Het is het woord van ’Elohiym dat bepaalt wat vervuiling is, niet onze steeds veranderende religieuze cultuur. Het is niet “de kerk” en haar jaarlijkse conventies die bepalen wat rein of onrein is, goed of fout, goed of kwaad. Het is niet een “pauselijke bull” (ed: officiële pauselijke verklaring) die de standaard zet voor gerechtigheid. Om deze aardse tabernakel ’Elohiym te laten verheerlijken, dan moet dit gebeuren volgens Zijn patronen en modellen.

1 Korintiërs 6:19-20Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Ruach haQodesh, die in u woont, die gij van ’Elohiym ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan ’Elohiym met uw lichaam." [ed: engelse KJV geeft na….lichaam, en in uw geest, die van ’Elohiym zijn.]

De Messiah beweerde in Yochanan (Johannes) 2:20 – 21 dat Hij de tempel is, en later zal Zijn echte bruid Hem volgen. Sha’ul vermaande ons om hem te volgen, zoals hij de Messiah volgde (1 Korintiërs 11:1). Sha’ul vervolgde (bedoelde woordspeling) deze verklaring door lof te geven aan de broeders dat zij gedachtig bleven en vasthielden (om iets te doen namens) aan de overleveringen (massor) zoals hij ze gebracht had. Deze overleveringen werden aan hem gegeven door de Messiah, die ze ontvangen had van de Vader. Dit is waar de erfenis helemaal over gaat. YHVH heeft altijd verwacht dat Zijn volk Zijn wegen door zou geven van de ene generatie naar de volgende.

Alle verwijzingen naar verblijven in het boek van Hitgalut (Openbaring) gebruiken het woord voor tabernakel (mishkan) (Hitgalut 7:15, 12:12, 13:6, 21:3). Dit brengt mij naar een flink aantal verzen in Yesha'yahu(Jesaja).

Yesha’yahu 46:5-10Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn? Zij schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal; zij huren een goudsmid, opdat hij er een El  van make. Zij knielen, ook buigen zij zich neder. Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn plaats. Al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet, uit de benauwdheid redt hij hem niet. Denkt hieraan en vermant u; gij overtreders, neemt het ter harte. Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben ’Elohiym, en er is geen ander, ’Elohiym, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.

YHVH spreekt tot het verspreide huis van Israël en vraagt hen over de dingen die ze gedaan hebben om Hem te vertegenwoordigen of Hem af te beelden. De dingen waar ze Hem gelijk aan gesteld hebben zijn uitvindingen van de mens. YHVH kastijdt ze niet voor het aanbidden van valse goden, maar met name voor het gestalte geven aan objecten die moeten lijken op ’Elohiym. Hij vervolgt zijn veroordeling van de door mensen gemaakte afbeeldingen met een herinnering aan vroegere dingen, de dingen vanouds, de historische beelden die YHVH gekozen had. Hij verkondigt de afloop vanaf het begin. In het Hebreeuws staat er: magiyd mere'shiyt 'acheriyt. Het woord magiyd betekent laten zien, verklaren, waarschuwen of naar luisteren. Het zegt letterlijk: "laten zien vanaf het begin, het einde." YHVH heeft ons vanaf het begin, de historische tijden, de beelden van het einde laten zien. Maar Zijn volk, Zijn ongehoorzame volk, hebben deze eindtijd beelden vervangen door hun eigen beelden, welke niet kunnen redden of bevrijden uit moeilijkheden, noch een gelijkenis kunnen zijn van ’Elohiym. De ware beelden van de Messiah, eindtijd gebeurtenissen, de aard en de naam van YHVH, het koninkrijk van ’Elohiym, en tal van andere verwante waarheden, worden gevonden in de tabernakel, de Shabbat, de feesten van YHVH, Zijn naam, en de schriftuurlijke kalender. Wijzigen van de kalender, de feesten, de tabernakel, Zijn naam, of de Shabbat, is het wijzigen van het wezen van wie wij aanbidden. Dit is de reden waarom de mashiach tachat (de anti-christ) bekend staat voor het veranderen van de tijden en de feesten (Daniyy'el (Daniël) 7:25). HaSatan verandert ons beeld van de Vader door het veranderen van de schaduwen die de Vader uitdrukken.

YHVH heeft ons de weg tot redding en Zijn volgorde getoond door middel van de tabernakel. De weg van de redding is afgebeeld door de zeven stukken van het meubilair, allemaal geplaatst in de specifieke volgorde zoals men tot de aanwezigheid van YHVH nadert. Er zijn twee voorwerpen in de voorhof, de schaduw van het fysieke lichaam. Dit zijn het koperen altaar, de plaats van het gehele offer, en het wasvat, het wassen met het water van het woord om uw levenswandel te reinigen. Dan betreden we het Heilige en zien drie onderdelen. Het Heilige is het symbool voor onze geest en bevat aldus twee beelden van de Torah, die onze denken vernieuwd, en de voorloper is van fysieke en gedragsmatige verandering. De menorah: het licht van de wereld, en de tafel van het toonbrood: het leven ondersteunende brood des levens. Het laatste voorwerp, voordat u het Heilige der Heiligen binnengaat, is het gouden altaar: het beeld van gebed. De eindbestemming bevat de ark van het getuigenis en de verzoendeksel. De ark, waarin het levengevende woord van YHVH zit, wordt beschermd en bewaakt door zijn eeuwige genade. Is dit niet het proces waar we doorheen gaan om gered te worden van de dood? Het is ons hof, of ons lichaam, dat als eerste de woorden van het leven ontvangt. Het evangelie moet gepredikt worden en we moeten een oor hebben om te horen. Dan neemt onze geest het materiaal op en maken we een besluit om dat wat we gehoord hebben te vertrouwen of te verwerpen. Als onze oren hebben gehoord en onze geest heeft gereageerd, vragen of bidden we en antwoord YHVH altijd met een volmondig "Ik wil". YHVH plaatst dan Zijn getuigenis en genade in ons hart, of onze geest, en wordt het vernieuwd en geheiligd. Nu vindt het proces van groei plaats op de manier waarop YHVH het oorspronkelijk voor de tabernakel had ontworpen, van binnen naar buiten. De weg van de redding is van buiten naar binnen. De weg van groei en volwassenheid is van binnen naar buiten. Als we het getuigenis van YHVH in ons hebben, dan nemen onze gedachten de instructies aan vanuit het woord van YHVH en niet uit de wereld of een andere bron. Als we Zijn woord niet in ons hebben, dan moeten onze gedachten hun bron ergens anders vandaan halen. Zodra ons denken vernieuwd en omgevormd is, dan moeten onze lichamen gehoorzamen. Als ik 'een besluit genomen heb' om te gaan zwemmen, kan mijn lichaam er geen ruzie over gaan maken. Als je werkelijk gelooft, dan zul je het echt doen. Als je niet doet, dan ben je niet echt aan het geloven.

Yeshua‘ onze Messiah was ons voorbeeld, want Hij leidde de weg van de ark van het getuigenis naar de oostelijke poort. Yeshua‘ was de getrouwe en waarachtige getuige in Hitgalut 3:14. Hij herstelde het ware getuigenis van de ark van het verbond aan Zijn volk. Zijn bloed werd gesmeerd op de horens van het reukofferaltaar, en Zijn as verstrooid op het altaar om voor ons een zoete, aanvaardbare geur tot YHVH te zijn. (Efeziërs 5:2, 2 Korintiërs 2:15). Hij heeft ons in Mattityahu (Matteüs) 6:9-13 geleerd hoe te bidden bij het altaar. Hij was en is onze menorah zoals Hij in Yochanan 8:12 verklaarde, dat Hij het licht der wereld was. Daarna zei Hij in Mattityahu 5:14 tot u en mij, "Gij zijt het licht der wereld". Hij is het woord van YHVH, de levende Torah en ons voedsel in deze wereld, want Hij is het brood des levens (Yochanan 6:32-33). Hij werd het wasvat toen Hij de voeten van de discipelen waste in Yochanan 13:1-10 Toen kwam Zijn laatste daad van zijn wandel van de ark naar het altaar. Hij eindigt door Zich volledig aan te bieden op een boom (ed NBG paal) des oordeels.

De tabernakel is een prachtig beeld van de Messiah en onszelf. Wanneer we onszelf beginnen te zien dan kunnen we, op onze beurt, de tabernakel beginnen te waarderen. Het is een symbiotische relatie.

Voor de volgende les, zullen we een nieuwe categorie beginnen genaamd; Vaak Gestelde Vragen. De Schrift is duidelijk dat naarmate we dichter bij de komst van de Messiah komen, YHVH Zijn volk dichter terug naar Zijn wegen zal trekken. Hij zal Zijn bruid uit Babylon roepen. Vele duizenden "Christenen" beginnen terug te komen naar hun Schriftuurlijke bronnen, hun menselijke tradities en doctrines achterlatende. Het is mijn persoonlijke ervaring door middel van vele seminars en getuigenissen, dat velen van het huis van Israël, die terugkeren, hun schriftuurlijke wandel begonnen met een juist begrip van de zevende dag. We moeten een antwoord hebben op de hoop die in ons is. Wees gezegend!

 

Shalom Alecheim!