De Tabernakel – 13

De Planken en de Voetstukken

Ik geloof dat we net de buitenste tentkleden van het Heilige hadden afgewerkt. De tekst op deze plek neemt ons mee naar de planken en de voetstukken die het heiligdom ondersteunen. Er zijn nog andere voorwerpen in het Heilige, die we zullen bespreken, maar YHVH koos om deze te beschrijven na de ondersteuningen. Dus, hier gaan we dan.

Shemot (Exodus) 26:15-19Gij zult de planken voor de tabernakel maken van acaciahout, rechtopstaande; tien el zal een plank lang zijn en anderhalve el breed. Elke plank zal twee tappen hebben, zodat zij aan elkaar kunnen worden verbonden; zo zult gij met al de planken van de tabernakel doen. Gij zult de planken voor de tabernakel maken, twintig planken aan de zuidkant. En veertig zilveren voetstukken zult gij maken onder de twintig planken, twee voetstukken onder de ene plank voor haar beide tappen, en twee voetstukken onder de andere plank voor haar beide tappen.

De tentkleden waar we eerder over hebben gesproken moesten worden opgehangen over de ondersteunende structuur. De ondersteuning van de gehele tabernakel wordt van het hetzelfde sittim-hout gemaakt, als waar ook de ark van het getuigenis en de tafel van het toonbrood van gemaakt waren. (Zie les Tabernakel 3 voor de betekenis van het hout.) In vers 15 wordt ons ook verteld dat de planken rechtop moeten staan. Voor de meeste lezers klinkt dat misschien als een dom ding om te zeggen of misschien gewoon overbodig, maar YHVH kiest Zijn bewoordingen zeer zorgvuldig en doelgericht. Hij vertelt ons niet zomaar om de planken rechtop te zetten. Het woord voor rechtop staan is ‘amad (עמד). Dit woord is de algemene term die gebruikt wordt voor het idee van permanent staan, met name stilstaan. Het is interessant om op te merken op welke manier het hier wordt gebruikt, want de planken zijn uitingen van de mensheid. Het woord ‘amad is gemaakt uit twee lettergrepen waarvan de eerste is ‘am, het Hebreeuwse woord voor mensen. Deze mensen, ik bedoel planken, moesten ongeveer vijftien voet (ed: 10 el ofwel 4 ½ mtr) hoog zijn en iets meer dan twee voet (ed: 1 ½ el ofwel 67 cm) breed. Ze werden "netjes naast elkaar neergezet, de één tegen de ander”. Nu, dit is een zeer interessante en misleidende zin, tenzij het op z’n Hebreeuws wordt bekeken, dan komt er een fascinerend beeld aan het licht. De zinsnede in het Hebreeuws is mishilabot ’ishshah ’el-’echotah. Letterlijk zegt het "en gelijkwaardig aaneengesloten, elke aan zijn zuster." Het woord mishilabot (משלבת) betekent om dingen even ver uit elkaar te plaatsen, met andere woorden elke plank hetzelfde en op dezelfde afstand van elkaar. Het woord ’ishah (אשה) is normaal gesproken het woord voor vrouw. De bron van het woord vrouw is ish, of man. Dit wordt gevolgd door het woord ’echot (אל־אחתה) wat normaliter wordt vertaald als zuster. Nu moeten we terug gaan en ons herinneren dat deze tabernakel die hier fysiek op aarde werd gebouwd afkomstig was van het model dat Moshe in de hemel gezien had. Het was een bevel van YHWH om het nauwkeurig te maken tot in elk detail, want het zou een model zijn voor de ultieme tabernakel, de Messiah, en natuurlijk wijzelf. Zie Ivrim (Hebreeën) 8:1-6. Wanneer we het gebruik zien, in het Nieuwe Testament, aangaande deze tabernakel, dan kunnen we terug gaan en zien waarom dergelijke details werden onthuld.

Maar dan wordt het nog geweldiger. Elke plank moest twee tappen hebben aan de uiteinden, waarbij elke tap werd geplaatst in een zilveren voetstuk. Het woord voor tap is yated (יתד). Dit woord betekent een pin, spijker of bevestigingsmiddel, of letterlijk datgene wat verbindt. Dit is wat Yeshua‘ aan de boom (ed NBG paal) vasthield of bevestigde, en het is precies deze leven gevende onbaatzuchtige daad die ook Zijn volk bijeenhoudt. Er is echter één zijopmerking die ik wel zou willen noemen. Als u de Massoretische tekst of de typische Interlineairen leest, zult u zien dat dit woord hier eigenlijk verkeerd gespeld is. In plaats van yated hebben zij yadot (ידת). Dit is erg interessant, want dit is het woord voor hand. Een zeer opvallende fout, of is het wel een vergissing? Is het mogelijk dat hetgeen we hier hebben een beeld is van de inwoning van YHVH in een lichaam van (broeders en) zusters die naast elkaar staan en gelijkwaardig toegetreden, hand in hand, de hemelse tabernakel dragen?

Efeziërs 2:19-22Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van Adonai, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Yeshua‘ de Messiah zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed aaneensluitend, op tot een tempel, heilig in YHVH, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede van Adonai in de Geest.


Ivrim (Hebreeën)3:1-6Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Yeshua‘, die getrouw is jegens Hem, die Hem heeft aangesteld, evenals ook Moshe getrouw was in [geheel] zijn huis. Want Hij is zoveel groter heerlijkheid dan Moshe waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is Adonai. Nu was Moshe wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Messiah als Zoon over Zijn huis. Zijn huis zijn Wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, [tot het einde onverwrikt] vasthouden.

Kunt u, in deze beschrijvingen over de aard van het Lichaam van de Messiah, de voortdurende terugverwijzing zien naar Moshe en de tabernakel? Is het gewoon  toeval dat wanneer YHVH vlees van de mens op zich neemt en onder ons verblijft, Hij ervoor kiest om timmerman te zijn? Trouwens, de Hebreeuwse tekst die daar gebruikt wordt suggereert een architect of ontwerper in plaats van een timmerman. Kefa herinnert ons weer wie wij zijn:

1 Kefa (1 Petrus) 2:5-6en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Yeshua‘ de Messiah...

En tenslotte vertelt Sha’ul ons in: 2 Korintiërs:

2 Korintiërs 5:1Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

Al deze planken worden in ‘adeneyhem kaseph (אדניהם כסף) gezet. Dit zijn zilveren voetstukken. Het woord voor voetstuk dat hier gebruikt wordt is ‘eden wat overal in de Schrift in deze vorm vertaald wordt als voetstuk. De letterlijke betekenis is standhouden of een basis vormen. Het is geen toeval dat het bronwoord ervan adon is, het Hebreeuwse woord voor meester, waar we het woord Adonai van krijgen. Dit woord vergt een lange studie in en op zichzelf, maar wordt voornamelijk gebruikt voor aardse meesters en heren. Het wordt echter ook gebruikt om te verwijzen naar de ultieme Meester. (Bere’shiyt (Genesis) 15:2, Devariym (Deuteronomium) 3:24). Al deze planken worden ondersteund en in stand gehouden door een woord dat gebruikt wordt om te verwijzen naar YHVH zelf. Is dit weer zomaar toeval? Is dit alleen maar gekunsteld? Nu, waarom zou Hij kiezen om zilveren voetstukken te gebruiken in plaats van een sterker materiaal? Deze zilveren voetstukken zouden het materiaal worden dat stond tussen de planken en de aarde of de grond zelf. Het was zilver dat gebruikt werd om de betaling te zijn voor het verraad en de daaropvolgende dood van Yeshua‘. Zilver vertegenwoordigde het "bloed" geld.

Zekareyah (Zacharia) 11:13Maar YHVH zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs, waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen …


Mattityahu (Matteüs) 27:6De hogepriesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: ‘We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is.

In Shemot 26 vers 30, eindigt YHVH de openbaring van de planken met één laatste opmerking. Hij zegt:

Shemot (Exodus) 26:30Dan zult gij de tabernakel oprichten overeenkomstig het plan dat u daarvan op de berg getoond werd.

De hele tabernakel moet worden opgericht zoals Moshe het eerder op de berg gezien had. De zinsnede "oprichten" is in het Hebreeuws vaheqemota (והקמת). Dit woord betekent opstaan of op te staan en te vestigen. Het is in het Nederlands vertaald als te vervullen. In de Septuaginta vertaling van dit vers wordt het Griekse woord anasteseis (αναστασις) gebruikt. Dit woord is in het Nieuwe Testament vertaald als OPSTANDING! Neee. Echt waar!

Tot de volgende keer wanneer we de binnenste en buitenste voorhangsels gaan onderzoeken. U zult deze ook niet willen missen.

Shalom Alecheim!